تاریخ انتشار: 10/1/2018 12:00:00 AM
شناسه مطلب: 2175
فراخوان سومين «دوسالانه هنر طراحي كتاب» منتشر شد

فراخوان سومين «دوسالانه هنر طراحي كتاب» منتشر شدفراخوان سومين «دوسالانه هنر طراحي كتاب» منتشر شد


نشان شيرازه «سومين دوسالانه هنر طراحي کتاب» از سوی مؤسسه  خانه کتاب و معاونت امور فرهنگي با مشارکت معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دي ۱۳۹۷برگزار ميشود.

به‌گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، دبيرخانه نشان شيرازه «سومين دوسالانه هنر طراحي كتاب» از ناشران، طراحان گرافيك، هنرمندان تصويرگر و ساير هنرمندان فعال در صنعت نشر و طراحي كتاب دعوت ميكند با ارسال آثار منتشرشده خود در سالهاي ۱۳۹۵و ۱۳۹۶در اين رويداد شركت كنند.

«سومين دوسالانه هنر طراحي كتاب» با هدف تأكيد بر اهميت طراحي يكپارچه و خلاقانه پيكره «كتاب» به‌عنوان موضوعي مهم در طراحي گرافيك و صنعت نشر، تشويق هنرمندان، ناشران و دستاندركاران صنعت نشر به ارتقاي جايگاه طراحي كتاب، معرفي و ارائه الگوي مناسب براي طراحي گرافيك كتاب و تلاش براي بازشناسي و بازآفريني ميراث كتابآرايي در فرهنگ ايران برگزار مي‌شود.

گفتني است، نشان شيرازه جايزهاي است كه هر دو سال به «شكل» (فيزيك) كتابهاي منتشرشده و پديدآورندگان هنري آن (تيم طراحي)، برمبناي ارزشهاي توأم «زيبايي» و «عملكرد» اهدا ميشود. ازآن‌جاكه طراحي يكپارچه كتاب، بازشدن نقش مدير هنري و حُسن همجواري عوامل هنري كتاب، در سال‌هاي اخير، در مسير نزديكشدن به جايگاه اصلي و مهم خود است. نشان شيرازه ميتواند هر دو سال و با توجه به واقعيتهاي طراحي كتاب و فضاي مسلط دوره برگزاري، فهرست جوايز خود را به جريان حرفهاي و زير شاخههاي فعال آن تنظيم كند.

نشان شيرازه «سومين دوسالانه هنر طراحي كتاب» در دو بخش «پيكره كتاب» (كتاب برتر به‌عنوان پيكرهاي واحد و يكپارچه) و «اجزاي كتاب» (اجزاي كتابهايي كه كل كتاب به‌عنوان اثر برتر شناخته نميشوند) برگزار مي‌شود.

بخش مسابقه «پيكره كتاب» (كتاب برتر به‌عنوان پيكرهاي واحد و يكپارچه) شامل بخش‌هاي برترين طراحي «كتاب تصويري Picture Book»، برترين طراحي «كتاب مصوّر Illustrated Book»، برترين طراحي «كتاب غيرتصويري»، برترين طراحي «كتاب علمي ـ آموزشي»، برترين «مدير هنري نشر» و برترين «ناشر حامي طراحي كتاب» است.

بخش مسابقه «اجزاي كتاب» (اجزاي كتابهايي كه كل كتاب به‌عنوان اثر برتر شناخته نميشوند) نيز شامل بخش‌هاي برترين طراحي گرافيك «جلد كتاب» با تصوير (تصويرسازي و عكاسي)، برترين طراحي گرافيك «جلد كتاب» با نوشتار (خوشنويسي و تايپوگرافي)، برترين طراحي گرافيك «متن» در صفحهآرايي كتابهاي گروه سني كودك و نوجوان، برترين طراحي گرافيك «متن» در صفحهآرايي كتاب بزرگسال و برترين طراحي قلم (فونت) متن است.

به هريك از برگزيدگان پديدآورندگان هنري در ۵رشته بخش «اجزاي كتاب» «ديپلم افتخار» و «جايزهنقدي۴۰ميليون ريالي» اهدا مي‌شود و در بخش تقديرشوندگان به يك نفر در ۵رشته بخش اجزاي كتاب «لوح تقدير» و «جايزه نقدي ۱۵ميليون ريالي» داده مي‌شود.  همچنين، از برگزيدگان بخش نظري «برترين مقاله» با «ديپلم افتخار» و «جايزه نقدي۸۰ميليون ريالي» تقدير مي‌شود و به ۳مقاله تقديرشده «لوح تقدير» و «جايزه نقدي ۱۵ميليون ريالي» داده مي شود.

لازم به ذكر است كه فقط كتابهايي مجاز به شركت در «سومين دوسالانه هنر طراحي كتاب» هستند كه در سالهاي ۱۳۹۵و ۱۳۹۶ (به استناد شناسنامه كتاب) با مجوز رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر شده باشند و فقط پديدآورندگاني مجاز به شركت در اين رويداد هستند كه نامشان در شناسنامه كتاب آمده باشد.

همچنين، در مواردي كه يكي از اجزاي كتاب، به اشتراك، بين دو يا چند هنرمند انجام شده باشد، جايزه تنها به يكي از هنرمندان به انتخاب خودشان اهدا ميشود. تمام مسئوليتهاي حقوقي ناشي از چنين مواردي برعهده شركت‌كنندگان است. هنرمندان در چنين مواردي بايد فرد نماينده جمع را در فرم ثبت نام، معرفي كنند.

شركتكننده در اين جايزه ميتواند هريك از پديدآورندگان هنري يا ناشر كتاب باشد. ضروري است ناشران و هنرمندان با هماهنگي يكديگر در مسابقه شركت كنند تا احياناً ارسال كتابهاي تكراري، كار دبيرخانه را دشوار و پيچيده نكند.

از هر هنرمند در هر رشته حداكثر ۳اثر و درمجموع ۱۰اثر پذيرفته خواهد شد و تعداد آثار ارسالي از سوي ناشر محدوديتي ندارد، به‌شرط آن‌كه ناقص «از هر هنرمند در هر رشته حداكثر ۳اثر و درمجموع ۱۰اثر پذيرفته خواهد شد» نباشد. آثار دريافت‌شده به دبيرخانه بازپس داده نخواهد شد.

بازسازي و آمادهسازي كتابهاي ترجمه‌شده، درصورتي‌كه واجد خلاقيت و اثرگذاري طراح گرافيك بر روي نسخه زبان فارسي نباشد، از موضوع اين دوسالانه خارج است. از اين جهت لازم است براي داوري دقيق مصداقهاي موردنظر دوسالانه، نسخه اصلي كتاب، به امانت، به دبيرخانه ارسال شود.

براي برگزاري نمايشگاه دوسالانه، درصورتي‌كه دبيرخانه بخشهايي از طراحي گرافيك يا تصويرگري كتابهاي منتخب را استفاده كند، از طراحان گرافيك و تصويرگران درخواست خواهد شد براساس موازين حرفهاي، صرفاً براي مدت برگزاري نمايشگاه، فايل طراحي يا اصل تصويرها را در قبال دريافت رسيد، به برگزاركننده امانت دهند.

براساس اين فراخوان، در بخش طراحي قلم فارسي، تنها «فونت»هاي ديجيتال با كاربري رايانهاي براي «متن» كه در كتابهاي منتشرشده استفاده شده باشند پذيرفته ميشود و تايپ فيس و طراحي حروف پيشنهادي، از موضوع دوسالانه خارج است.

گفتني است،  آثار منتخب و برتر بخش مسابقه «سومين دوسالانه هنر طراحي كتاب» در كتاب «سومين دوسالانه نشان شيرازه» چاپ و به منتخبان، گواهي شركت و يك نسخه كتاب دوسالانه اهدا خواهد شد.

لازم به ذكر است كه شركتدادن كپي در دوسالانه ممنوع است و در هر زمان و هر مرحله از برگزاري دوسالانه كه برگزاركننده مطمئن شود «اثر» مصداق كپي است، علاوه‌بر حذف آن اثر، تمام آثار شركتكننده را از رويداد خارج ميكند و درصورتي‌كه احراز كپيبودن اثر پس از اهداي رتبه و جايزه باشد، برگزاركننده با انتشار خبر رسمي جايزه، رتبه اهدايي را پس خواهد گرفت.

همچنين، شكايت حقوقي صاحبان آثار كه اثرشان از سوي ديگري كپي شده باشد، متوجه برگزاركننده نيست و خانه كتاب هيچ مسئوليتي ـ جز موارد گفته‌شده در فراخوان ـ در قبال چنين مواردي ندارد و تصميمگيري در موارد گفته‌نشده و پيشبيني‌نشده با دبير علمي و رئيس دوسالانه (مديرعامل مؤسسه خانهكتاب) است.

در بخش نظري «ارائه مقاله» «سومين دوسالانه هنر طراحي كتاب» شامل برترين مقاله علمي و نظري با موضوع طراحي و گرافيك كتاب و تقدير از پژوهشگران نظري حوزه طراحيكتاب و كتابآرايي است.

براساس اين فراخوان، محورهاي بخش نظري بايد همسو با اهداف دوسالانه هنر طراحي كتاب و بر اهميت طراحي و خلاقانه توليد كتاب برمبناي ارزشهاي «زيبايي» و «عملكرد» موضوع تحقيق و پژوهش قرار گيرد و شركت در اين بخش براي عموم محققان، پژوهشگران، ناشران، هنرمندان و طراحان گرافيك آزاد است.

چكيده مقاله بايد بين ۳۰۰تا ۳۵۰كلمه به‌صورت تايپ‌شده در محيط Word باشد و در آن مسأله، پيكره و نمونه مطالعاتي، روش مطالعه و همچنين واژگان كليدي مشخص شود و مشخصات نويسنده يا نويسندگان مقاله از قبيل نام و نام خانوادگي، درجه علمي و شغل نويسنده، نشاني پستي و الكترونيكي و تلفن تماس در چكيده درج شود.

همچنين، مقالات ارسالي نبايد قبلاً در مجلات يا همايشهاي ديگر ارائه شده باشد و در صورت تأييد چكيده مقاله از نويسندگان درخواست خواهد شد تأمتن مقاله خود را جهت بررسي نهايي حداكثر تا تاريخ هفت آذر۱۳۹۷از طريق پست الكترونيكي به دبيرخانه دوسالانه ارسال نمايند.

تأييد طرح يا چكيده مقاله لزوما به معناي تأييد مقاله نخواهد بود.

گفتني است، آثار منتخب و برتر بخش نظري در كتاب سومين دوسالانه نشان شيرازه چاپ و به منتخبين، گواهي شركت و يك نسخه كتاب دوسالانه اهدا خواهد شد.

همچنين، شكايت حقوقي صاحبان مقاله كه اثرشان از سوي ديگري كپي شده باشد، متوجه برگزاركننده نيست و خانه كتاب هيچ مسئوليتي - جز حذف آن اثر و تمام آثار شركتكننده را از رويداد - در قبال چنين مواردي ندارد و تصميمگيري در موارد گفته‌نشده و پيشبيني‌نشده با دبير علمي و رئيس دوسالانه (مديرعامل مؤسسه خانه كتاب) است.

در بخش «پيكره كتاب» به برترين طراحي «كتاب تصويري»، برترين طراحي «كتاب مصوّر»، برترين طراحي «كتاب غير تصويري» و برترين طراحي «كتاب علمي ـ آموزشي»، «نشان شيرازه»، «ديپلم افتخار» و «جايزه نقدي۴۰ميليون ريالي» به هريك از پديدآورندگان هنري در هر كتاب (مدير هنري، طراح گرافيك جلد و متن، تصويرگر، عكاس و...) و خريد كتاب برگزيده از ناشر تا سقف ۶۰ميليون ريال و «ديپلم افتخار» اهدا مي شود.

همچنين، به «برترين مدير هنري نشر»،  «نشان شيرازه»، «ديپلم افتخار» و «جايزه نقدي ۶۰ميليون ريالي» اهدا مي شود و جايزه «برترين ناشر حامي طراحي كتاب» «نشان شيرازه»، «ديپلم افتخار» و «خريد كتاب از ناشر تا سقف ۱۰۰ميليون ريال» است.

به برگزيدگان هريك از پديدآورندگان هنري در ۵رشته بخش مسابقه «اجزاي كتاب» «ديپلم افتخار» و «جايزه نقدي۴۰ميليون ريالي» اهدا مي شود.

در بخش تقديرشوندگان به يك نفر در ۵رشته بخش اجزاي كتاب «لوح تقدير» و «جايزه نقدي ۱۵ميليون ريالي» داده مي‌شود. به برگزيدگان بخش نظري «برترين مقاله» «ديپلم افتخار» و «جايزه نقدي۸۰ميليون ريالي» و به ۳مقاله تقديرشده «لوح تقدير» و «جايزه نقدي ۱۵ميليون ريالي» اهدا مي‌شود.

گفتني است، مهلت ارسال آثار به «سومين دوسالانه هنر طراحي كتاب» در بخش مسابقه طراحي و گرافيك كتاب تا ۱۴آبان ۱۳۹۷است و علاقه‌مندان مي‌توانند چكيده مقالات خود را تا ۲آبان ۱۳۹۷و اصل مقالات را تا۷آذرماه ۱۳۹۷به دبيرخانه اين جايزه ارسال كنند.

علاقه‌مندان براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره نشان شيرازه و مقررات شركت در دوسالانه به درگاه الكترونيكي shirazeaward.ir مراجعه كنند يا با شماره ۶۶۹۶۶۱۵۶تماس بگيرند.

دبيرخانه سومين دوسالانه هنر طراحي كتاب در تهران، خيابان انقلاب اسلامي، خيابان برادران مظفر جنوبي، كوچه خواجه نصيرطوسي، شماره ۲، طبقه دوم واقع است.

هيئت داوران بخش طراحي گرافيك پيكره و اجزاي كتاب فرزاد اديبي، علي ثابت، علي خورشيدپور، پژمان رحيميزاده، مسعود سپهر، سيامك فيليزاده و علي هاشمي شهركي است و هيأت داوري بخش نظري «مقالات» يعقوب آژند، مسعود سپهر و مريم كهوند است و نيكنام حسيني پور، مديرعامل مؤسسه خانه كتاب رياست سومين دوسالانه هنر طراحي كتاب را برعهده دارد و علي ثابت دبير علمي اين دوره از جايزه است.