محمد خزایی
نام و نام خانوادگی محمد خزایی
تحصیلات دانش آموختۀ دکتری تخصصی (Ph.D) گرافیک (هنراسلامی)، دانشگاه بیرمینگهام.
گروه داوری
هنر   
تاریخ تولد /13/40
گزیده آثار

هنر اسلامی مجموعه مقالات اولین همایش هنر اسلامی، تهران: مؤسسه مطالعات هنر اسلامی، 1382،

هزار نقش، تهران: حوزه هنری مؤسسه مطالعات هنر اسلامی، 1371،

مبانی هنر های تجسمی با همکاری سید محمد آوینی، تهران: برگ، 1367، (ترجمه)،

کیمیایی نقش (مجموعه آثار طراحی ایرانی از مغول تا آخر صفوی )، تهران: حوزه هنری، 1367،

هنر اسلامی ایران در اوایل دوره اسلامی (به زبان انگلیسی در لندن 1379)،

M. Khazaie,  Early Islamic Persian Art: Origin, Form and Meaning , London , Book  Extra, 1999.

 چاپ بیش از 100 مقاله در نشریات علمی ـ ترویجی.

کارنامک

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس،

مدیر گروه گرافیک دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس،

مدیر گروه هنر اسلامی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس،

استاد و پژوهشگر نمونه دانشگاه تربیت مدرس،

سردبیر ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی کتاب ماه هنر،

دبیر اولین همایش هنر اسلامی،

دبیر دهمین دوسالانه جهانی پوستر تهران،

دبیر سومین سوگواره پوسترهای عاشورایی،

داور بخش پوستر هنر های تجسمی جشنواره ملی جوان ایرانی،

عضو شورای برنامه ریزی سومین جشنواره جهانی هنرهای تجسمی.بازگشت