فرزاد غفوری
نام و نام خانوادگی فرزاد غفوری
تحصیلات دکتری مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی، دانشگاه تربیت مدرس.
گروه داوری
هنر   
تاریخ تولد 1343/01/01
گزیده آثار

«مقایسة تحلیل رفتگی داوران بر اساس درجات و پست های آنان»، مجلۀ مطالعات مدیریت ورزشی، ش 17، 1392،

«انگیزش و تعهد داوطلبان ورزش های رویدادی»، مجلۀ پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، ش 3، 1391.

«وضعیت ورزش های آبی در استان های جنوبی حاشیة خلیج فارس و راهکارهایی برای توسعة گردشگری ورزش های آبی»، مجلۀ میراث و گردشگری، ش 2،  1389،

«تأثیر عوامل انگیزشی بر جذب تماشاگران به مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران»، مجلۀ پژوهش در علوم ورزشی، ش 26، 1389،

«ارتباط سبک رهبری مدیران و خلاقیت معلمان تربیت بدنی»، مجلۀ مدیریت ورزشی (حرکت) ش 2، 1388،

«بررسی مهارتهای سه گانه مدیریتی مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه¬های سراسر کشور»، مجلۀ مدیریت ورزشی (حرکت)، ش 5، 1388،

Introducing the model of factors that influencing on the success of elite sport in Iran. World Applied Sciences Journal, 14(5): 704-710, 2011,

Interest in sport and sport participation of Iranian citizens, PALESTRICA MILENIULUI III, Vol. 12, no. 4, October-December 2011,

Effects of Globalization on sport strategies, Brazilian Journal of Biometricity, Sep.2009.

کارنامک

مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه تبریز، 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی،

مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی،

عضو گروه علوم انسانی پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،

عضو گروه مدیریت ورزشی پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

مسئول بخش ورزش همگانی در شرکت ارائه دهنده طرح جامع ورزش کشور،

مسئول بخش زبان فارسی لغت نامه 12 زبانه ورزشی دانشگاه کلن آلمان.بازگشت