سیّد مهدی قمصری
نام و نام خانوادگی سیّد مهدی قمصری
تحصیلات دکتری دامپزشکی، دانشگاه گیفو ژاپن.
گروه داوری
علوم کاربردی   
تاریخ تولد 1329/01/12
گزیده آثار

التیام زخم در دام های بزرگ: هیستوپاتولوژی و مدیریت جراحی، تهران: دانشگاه تهران، 1388،

تکنیک های جراحی دام های بزرگ، تهران: نوربخش، 1380، (ترجمه)،

جراحی نشخوارکنندگان، تهران: دانشگاه تهران، 1380، (ترجمه)،

«بررسی اثرات بی دردی ناشی از تزریق مدتومیدین در ناحیة اپیدورال خلفی در اسب» با همکاری اسدالله کریمان و محمدرضا مخبر دزفولی، مجلة تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران، 1380،

- Azari O, Seyed mahdi Ghamsari, Mohammad Mehdi Dehghan, Aghcheloo M R, Effects of hydrocortisone on the growth of cultured equine fibroblasts isolated from distal aspects of the limb, IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SURGERY, 2006,

- Acorda JA, Yamada H, Seyed mahdi Ghamsari, Comparative evaluation of fatty infiltration of the liver in dairy cattle by using blood and serum analysis, ultrasonography, and digital analysis . ultrasonography and digital analysis, Veterinary Quarterly, 1995, 17, 1,

- Seyed mahdi Ghamsari, H Yamada, JA Acorda, K Taguchi, N Abe, Histopathological effects of low level laser therapy on secondary healing of teat wound in dairy cattle, Laser Therapy, 1995, 7, 2,

- Seyed mahdi Ghamsari, H Yamada, JA Acorda, N Unno, Evaluation of low level laser therapy on open wound healing of the teat in dairy cattle, Laser Therapy, 1994, 6, 2,

- Iraj Nowrouzian, Farajallah Adib Hashemi, Seyed mahdi Ghamsari, M Kavoli Haghighi, Zohreh Khaki, G Sedghi, Determination of the epidemiologic Indices for total plasma protein and fibrinogen in the diagnosis of the traumatic reticulo peritonitis in cattle, Journal of Veterinary Research, 1992, 46.

کارنامک

رییس و عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،

رییس گروه دامپزشکی شورای برنامه ریزی آموزشی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری،

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه تهران،

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران،

نمایندة وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور،

همکاری با مؤسسة رویان به عنوان جراح در پروژه های همانندسازی و تولید حیوان ترانس ژنتیک.بازگشت