محمود کمره
نام و نام خانوادگی محمود کمره
تحصیلات دکتری الکترونیک، مخابرات، انستیتو ملی پلی تکنیک گرونوبل فرانسه.
گروه داوری
علوم کاربردی   
علوم کاربردی   
تاریخ تولد 1326/06/10
گزیده آثار

مقدمه ای بر سونار و مدل سازی انتشار امواج صوتی در آب دریا، با همکاری احمد خدایاری ‌رستم‌آباد و مصطفی باخدای ‌پاسکیابی، تهران: وزارت جهاد کشاورزی، پژوهشکدة مهندسی، 1389،

[1] M. KAZEROONI, A. CHELDAVI, M. KAMAREI

“Analysis, modeling, and design of cascaded defected microstrip structure for planar circuits”

International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, [ ISI index ], Vol. 20, Issue 2, PP. 170-181, March  2010, 

[2] A.MEHDIPOUR, H.ALIAKBARIAN, M.KAMAREI

“Investigation of crosstalk and coupling effects on incident plane waves in orthogonal microstrips in high-speed integrated circuits using full-wave and quasi-static methods.” Springer, Int. J. of Wireless Persinal Communications, [ISI index], Vol. 52, No. 1, PP 3-16, 2010,

[3] E.Z.TABASY, M.KAMAREI, S.J.ASHTIANI

“1.5-bit mismatch-insensitive MDAC with reduced input capacitive loading.” Electronics Letters, Vol. 45, No. 23, PP: 1157-1158, November 2009,

[4] M. KAZEROONI, A. CHELDAVI, M. KAMAREI

“Unit length parameters, transition sharpness and level of radiation in Defected Microstrip Structure (DMS) and defected Ground Structure (DGS) interconnections” Progress In Electromagnetics Research, M, [ ISI index ], Vol. 10, PP: 93-102, 2009.

کارنامک

رییس پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران،

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران،

معاون پژوهشی پردیس دانشکده های فنی،

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه تهران،

عضو هیئت تحریریه مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک،

عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد،

عضو هیئت تحریریة نشریه بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات.بازگشت