ابوالفضل گندمی
نام و نام خانوادگی ابوالفضل گندمی
تحصیلات دکتری رشته آمار، دانشگاه فردوسی مشهد.
گروه داوری
علوم اجتماعی   
تاریخ تولد 1337/11/25
گزیده آثار

ریاضی و کاربرد آن در اقتصاد و مدیریت، با همکاری غلامرضا جندقی، کرمان: جهاد دانشگاهی کرمان، 1389،

نمونه گیری، تهران: پارسه، 1388،

رگرسیون، تهران: پارسه، 1388،

مدل بندی، تجزیه و تحلیل، طرح و کنترل سیستم های تصادفی، تهران: دانشگاه امام حسین (ع)، 1387، (ترجمه)،

آمار و احتمال در جغرافیا، تهران: دانشگاه امام حسین (ع)، 1385،

آمار نظری، تهران: دانشگاه امام حسین (ع)، 1384،

آمار کاربردی، تهران: دانشگاه امام حسین (ع)، 1384،

کاربرد آمار در جغرافیا، تهران: مرکز تالیف کتاب های درسی آموزش سپاه، 1384.

کارنامک

قائم مقام طرح و برنامه و مسئول مرکز آموزش و تحقیقات ریاضی دانشگاه امام حسین (ع)،

مدیر گروه ریاضی و آمار و مسئول دفتر طرح و برنامه دانشکده علوم پایه دانشگاه امام حسین (ع)، 

مسئول مدیریت آمار و اطلاعات طرح و برنامه دانشگاه دانشگاه امام حسین (ع)،

داور جایزه کتاب فصل و کتاب سال جمهوری اسلامی ایران.بازگشت