مرتضی گوهری پور
نام و نام خانوادگی مرتضی گوهری پور
تحصیلات دکتری فلسفه اخلاق، دانشگاه قم.
گروه داوری
علوم اجتماعی   
تاریخ تولد 1353/01/27
گزیده آثار

فرهنگ عمومی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات ، 1391،

تعلیم‌ و تربیت: از نظریه تا عمل بر اساس آراء و اندیشه‌های فلسفی و تربیتی استاد دکتر علی ‌شریعتمداری، با همکاری دکتر علیرضا رحیمی، تهران: پژوهشگاه تعلیم و تربیت، 1389،

«معنا و مفهوم فرهنگ عمومی در پرتو مفهوم جهان¬های ممکن»، مجلۀ نامه پژوهش فرهنگی، ش 7، 1388،

«دیدگاه مسئله ای در فعالیت های پژوهشی»، مجلۀ رشد آموزش راهنمایی، ش ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۳۸۷، 

«مسئله معنا از دیدگاهی فلسفی»، مجلۀ نامه پژوهش فرهنگی، ش 9، 1387،

«دیالکتیک و معنا»، با همکاری دکتر فرزین بانکی، مجلۀ نامه پژوهش فرهنگی، ش 13، پاییز 1387،

«بررسی اشکالات کواین به منطق موجهات و پاسخ بدان ها»، فصلنامه معرفت فلسفی، ش 2، زمستان 1386.

کارنامک

عضو هیئت امنای مؤسسه بین المللی مطالعاتی نهج البلاغه،

مدیر آموزشی پژوهشی و عضو هیئت علمی دانشگاه رفاه، 

مدیر پژوهشی موسسه آموزش عالی رفاه،

دبیر علمی فصلنامۀ نامه پژوهش فرهنگی، ویژه معناپژوهی،

مدرس دوره های تربیت مدرس هدیه های آسمان،

مدرس آموزش معلمان بنیاد فرهنگی غیرانتفاعی رفاه،

مدرس دوره تربیت مربی کودکان پیش دبستانی،

عضو شورای س بیری مجله رشد راهنمایی،

همکاری با بنیاد فرهنگی غیرانتفاعی رفاه.بازگشت