سیّد مصطفی محقق داماد
نام و نام خانوادگی سیّد مصطفی محقق داماد
تحصیلات دکتری حقوق، دانشگاه لووَن بلژیک.
گروه داوری
علوم اجتماعی   
تاریخ تولد 1324/04/08
گزیده آثار

الهیات محیط زیست، تهران: مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1393،

مبانی و رهیافت های اخلاق زیست محیطی، تهران: مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1391،

حقوق قراردادها در فقه امامیه، تهران: سمت، 1390،

فقه پزشکی، تهران: نشر حقوقی، 1389،

نظریة شروط و التزامات در حقوق اسلامی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1388،  

درآمدی بر اخلاق زیستی، تهران: مؤسسة فرهنگی حقوقی سینا، 1388،

روشنگری دینی، تهرات: اطلاعات، 1387،

سلوک بین الملل دولت اسلامی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1380،

حقوق روابط بین الملل در اسلام آیین جهانداری، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1372،

بررسی فقهی حقوق خانواده، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1365،

قواعد فقه بخش مدنی، تهران: سمت، 1363،

تحلیل و بررسی احتکار و فقه اسلامی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1361،

اصول فقه، دفتر اول: مبحث الفاظ، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1361.

کارنامک

رییس بازرسی کل کشور،

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی،

مدیر گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم،

مدیر گروه فقه و حقوق مدرسه عالی شهید مطهری،

مدیر گروه کلام موسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران،

مدیر گروه حقوق اسلامی دانشگاه شهید بهشتی،

برگزیدة بیست ونهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران،

برگزیدة شانزدهمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران.بازگشت