محسن محمدزاده درودی
نام و نام خانوادگی محسن محمدزاده درودی
تحصیلات دکتری آمار، دانشگاه لیدز انگلستان.
گروه داوری
علوم اجتماعی   
تاریخ تولد 1336/01/16
گزیده آثار

آمار فضایی و کاربردهای آن، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، 1391،

«پیشگویی فضایی بیزی برای یک میدان تصادفی گوسی با مشاهدات دارای نوفه»، با همکاری م. جعفری خالدی، مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان، ش 1، 1384،

«برآورد تابع چگالی احتمال به روش‌های هسته‌ایوB- اسپلاین»، با همکاری ر. صالحی، مجلة علوم دانشگاه تهران، ش30، 1383،

«پیشگویی فضایی بیزی برای یک میدان تصادفی تبدیل یافته»، با همکاری م. جعفری خالدی، مجلة علوم دانشگاه تهران، ش 30، 1383،

«تعداد لگ مناسب در مدل¬سازی تغییرنگار نمایی»، با همکاری ی. واقعی، نشریة علوم‌ دانشگاه‌ تربیت معلم، ش 2، 1382، 

«تابع کوواریاس تعیم یافته برای کریگینگ  عمومی»، مجلة اندیشه آماری، ش 2، 1378،

- Kent, J. T. and Mohammadzadeh, M., GlobalOptimization of the Generalized Cross Validation Criterion, Statistics and Computing, 10, No. 3, 231-236, (2000),

- Kent, J. T. and Mohammadzadeh, M., Spectral Approximation to the Likelihoodfor an Intrinsic Gaussian Random Field, Journal of Multivariate Analysis, 70, 136-155, (1999).

کارنامک

رییس هیئت مدیره انجمن آمار ایران،

مدیرکل آموزش‌های آزاد در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران،

مدیر کل نظارت و ارزشیابی دفتر عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران،

مدیر و عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس،

دبیر کمیته علوم پایه قطب های علمی کشور،

دبیر ششمین کنفرانس بین‌المللی آمار، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1380.بازگشت