ایرج محمود زاده کنی
نام و نام خانوادگی ایرج محمود زاده کنی
تحصیلات دکتری راه و ساختمان، دانشگاه کمبریچ.
گروه داوری
علوم کاربردی   
تاریخ تولد 1334/09/05
گزیده آثار

روش اجزای محدود در تحلیل ارتعاشات، باهمکاری ایرج و علی وزیری استانه، تهران: دانشگاه تهران، 1390

اجزای محدود مقدماتی، تهران: دانشگاه تهران، 1386،

روش اجزای محدود. تهران: دانشگاه تهران، 1386،

طراحی سازه های بتن پیش تنیده، تهران: دانشگاه تهران، 1386،

مکانیک غیر خطی محیط های پیوسته برای تحلیل به روش اجزای محدود. تهران: دانشگاه تهران، 1385، (ترجمه)،

راهنمای محاسبه طرح و اجرای ساختمان های بتن مسلح مقاوم در برابر زلزله، تهران: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، 1372.

Lahour Pour, Sirvan, , and Sayed Rahman Eghbali. "Using Life CycleAssessment Modelling for Comparing Environmental Impact of In-situ and Precast Concrete Construction Methods." ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG 14, no. 0002-5852 (2015): 1-14.

, Mehdi Zandieh, and Saeed Kheirollahi HosseinAbadi. "Reliability of Electric Supply of Local Networks by Using Small Modular Reactors." International Journal of Review in Life Sciences 5, no. 11 (2015): 94-100.

 Mehdi Zandieh, and Saeed Kheirollahi HosseinAbadi. "Design Characteristics for Pressurized Water Small Modular Nuclear Power Plants with Focus on Safety Aspects." International Journal of Review in Life Sciences 11, no. 5 (2015): 101-1

کارنامک

معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده عمران، دانشگاه تهران،

عضو هیئت علمی دانشگاه مهندسی عمران،

عضو کمیته دائمی بازنگری آیین نامه بتن ایران (آبا).بازگشت