مجید مختاری
نام و نام خانوادگی مجید مختاری
تحصیلات دکتری علوم نظامی گرایش مطالعات جنگ، دانشکده فرماندهی و ستاد.
گروه داوری
علوم اجتماعی   
تاریخ تولد 1338/09/15
گزیده آثار

تأملی در جنگ ایران و عراق، چند مسئلة راهبردی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، 1381، (به اهتمام)،

«تصویب قطعنامة 598 و اسناد آن در سازمان ملل»، فصلنامة تاریخ جنگ، ش 10،

«سرنوشت مبهم تحقیقات جنگ، تحقیقات دفاع مقدس»، پژوهش های جنگ ایران و عراق، تاریخ نگاری جنگ،

«استراتژی نظامی ایران و عراق در آستانة عملیات ثامن‌الائمه»، دانشنامة جنگ ایران و عراق. 

کارنامک

مدیر تحقیقات و پژوهش های نظامی مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ،

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی، سیاسی اندیشه نابف

مسئول گروه مطالعات جنگ دوره عالی جنگ،

موسس و سردبیر فصلنامه تخصصی جنگ ایران و عراق (نگین ایران)،

موسس و سردبیر فصلنامه جغرافیای نظامی،

مؤسس و سردبیر فصلنامه گفتمان امنیت ملی،

محقق و نویسنده مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس،

مدرس دانشکده فرماندهی و ستاد،

سردبیر ماهنامه تخصصی علوم نظامی (نگاه)،

سردبیر فصلنامة جغرافیای نظامی، امنیت ملی، روش تحقیق در علوم نظامی، درس جنگ ایران و عراق و درس مطالعات جنگ،

ناظر پروژه های توصیفی نبردهای ایران و عراق،

ناظر علمی آثار مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ (روزشمارهای جنگ ایران و عراق)،

داور جایزه کتاب دفاع مقدس.بازگشت