سیّد علی محمد مدرس ثانوی
نام و نام خانوادگی سیّد علی محمد مدرس ثانوی
تحصیلات دکتری کشاورزی فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه مک‌گیل کانادا.
گروه داوری
علوم کاربردی   
تاریخ تولد 1338/07/01
گزیده آثار

کاربرد علم فیزیولوژی گیاهی در اصلاح گندم، باهمکاری دیگران، تهران: جهاد دانشگاهی زنجان، 1395،

روش ها و تکنیک‌های نوین آزمایشگاهی در علوم زراعی، زنجان: جهاد دانشگاهی زنجان، 1393،

کاربرد آمار در آزمون‌های بذر، یاسوج: جهاد دانشگاهی یاسوج، 1392،

اطلس رنگی گیاهچه علف‌های هرز، بابلسر: دانشگاه مازندران، 1384،

«اثر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکرد اقتصادی و درصد قند ذرت شیرین»، با همکاری خسرو محمدی و مجید آقاعلیخانی، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، ج 40، ش 1، 1388،

«بررسی اثرات مراحل مختلف برداشت علوفه و استفاده از ازت در کشت دومنظوره جو رقم نومار»، مجله نهال و بذر، ج 15، ش 3، 1387،

«اثر دمای منطقه ریشه بر گره زائی و تثبیت نیتروژن اکوتیپ های خلر»، مجله دانش کشاورزی، ج 18، ش 3، 1387.

کارنامک

عضو هیئت علمی و مدیر گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس،

عضو کمیته تخصصی کشاورزی شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،

عضو هیئت ممیزه تخصصی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، 1385،

عضو هیئت تحریریه مجله پژوهش و سازندگی (زراعت و باغبانی ـ منابع طبیعی)،

عضو انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران،

عضو کمیته کشاورزی مرکز امور مشاوران، کارشناسان قوه قضائیه،

معاون اداری و مالی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس،

استاد نمونه دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، سال 1387،

استاد پژوهشگر نمونه دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، سال 1391،

دبیر تخصصی مجلۀ علوم گیاهان زراعی ایران، دانشگاه تهران.بازگشت