محمدرضا موحدی
نام و نام خانوادگی محمدرضا موحدی
تحصیلات دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی.
گروه داوری
ادبیات   
تاریخ تولد 1345/07/01
گزیده آثار

 

تفسیر بحر الحقایق و المعانی، تهران: انجمن حکمت و فلسفه، 1392، (تصحیح)،

اسلام در هند، قم: جامعة المصطفی العالمیه، 1391،

آینة جهان نمای، با همکاری الهه ربیعی، تهران: کتابخانة مجلس، 1390، (تصحیح)،

حکایت آینه (بازنویسی مرصاد العباد)، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1386،

طعم وقت (بازنویسی اسرار التوحید)، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1385،

برگ هایی از تاریخ ادبیات جهان، تهران: هستی نما، 1384،

داستان پیامبران در تفسیر ابوالفتوح رازی، قم: دانشکدة دارالحدیث، 1382،

آن سوی آینه (پژوهشی دربارة تفسیر عرفانی شیخ نجم الدین رازی)، تهران: نشر آن، 1381،

سلسله سخنوران (تاریخ ادبیات ایران)، تهران: باز، 1378،

معجم الفرق الاسلامیه، تهران: باز، 1377، (ترجمه و تحقیق)،

صاحب بیش از بیست مقاله علمی پژوهشی و ده ها مقاله در دیگر مجلات علمی و تخصصی کشور.

کارنامک

دانشیار دانشگاه قم،

مدیرمسئول مجله دانشگاهی علوم ادبی،

عضو هیئت داوران مجلات علمی پژوهشی متعدد،

ناظر فنی شیوه نامة پایان نامه های دانشکدة ادبیات دانشگاه قم،

عضو کمیتة روابط بین الملل دانشگاه قم،

رتبة نخست کشوری در پژوهش های دینی و نگارش خاطرات جنگ تحمیلی.بازگشت