سیّد محمدعلی موسویان
نام و نام خانوادگی سیّد محمدعلی موسویان
تحصیلات دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه منچستر انگلستان.
گروه داوری
علوم کاربردی   
تاریخ تولد 1332/03/25
گزیده آثار

«مطالعة سینتیک، تعادل و ترمودینامیک جذب اورانیوم (6) از محلول های آبی بوسیلة جاذب ترکیبی پلی ویینیل الکل/ تترااتیل اورتو سیلیکات با گروه عاملی مرکاپتو»، با همکاری محمد ایرانی و علیرضا کشتکار،  مجله علوم و فنون هسته ای، ش 63، 1392، 

«ضریب انتقال جرم اکسیژن در فرایند فروشویی میکروبی اورانیوم»، با همکاری دیگران، مجله علوم و فنون هسته ای، ش 62، 1391،

«اکسیداسیون نرمال بوتان به انیدرید مالئیک روی کاتالیزور VPO در رآکتور بستر ثابت»، با همکاری سیدمهدی علوی و لیلا امامی طباء، مجلة بین المللی علوم مهندسی، ش 16، 1384،

«شبیه سازی و بهینه سازی پلنت بازیافت C2/C3 بندر امام خمینی»، با همکاری مرضیه امان آبادی، مجلة مهندسی شیمی ایران، ش 9، 1383.

کارنامک

رییس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران، 

مسئول المپیاد مهندسی شیمی در قطب تهران،

استاد مشاور ایثارگران دانشکدة مهندسی شیمی،

عضو هیئت علمی دانشکدة مهندسی شیمی دانشگاه تهران،

عضو کمیسیون تخصصی فنی هیئت ممیزه دانشگاه تهران،

عضو المپیاد مهندسی شیمی کشوری،

عضو کمیته تخصصی مهندسی شیمی شورای عالی برنامه ریزی،

عضو هیئت تحریریه نشریه علمی ـ پژوهشی انجمن مهندسی شیمی ایران، 

عضو هیئت تحریریه مجله مواد پر انرژی،

عضو کمیته آموزشی دانشکدة مهندسی شیمی،

عضو کمیته پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی، 

عضو کرسی آموزشی مهندسی یونسکو.بازگشت