علی موقر رحیم آبادی
نام و نام خانوادگی علی موقر رحیم آبادی
تحصیلات دکتری مهندسی برق و علوم کامپیوتر، دانشگاه میشیگان آمریکا.
گروه داوری
علوم کاربردی   
تاریخ تولد 1333/03/18
گزیده آثار

 “Analysis of a Dynamic Assignment of Impatient Customers to Parallel Queues,”Queueing Systems, Vol. 67, No. 3, pp. 251-273, 2011,

 “On queueing with customer impatience until the end of service,” Stochastic Models, Vol. 22, pp. 149-173, 2006,

 “Optimal Control of Parallel Queues with Impatient Customers,” Performance Evaluation, Vol. 60, No. 1-4, pp.327-343, 2005,

“Stochastic Activity Networks: A New Definition and Some Properties,” Scientia Iranica, Vol. 8, No. 4, pp. 303-311, October 2001,

“On queueing with customer impatience until the beginning of service,” Queueing Systems, Vol. 29, No. 4, pp. 337-350, 1998,

“Optimal assignment of impatient customers to parallel queues with blocking,” Scientia Iranica, Vol. 3, No. 29, pp. 137-146, January 1997.

کارنامک

رئیس کمیته مهندسی کامپیوتر شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،

نایب رئیس انجمن کامپیوتر ایران،

مدیر امور بین الملل دانشگاه صنعتی شریف،

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف،

عضو شاخه مهندسی برق و کامپیوتر فرهنگستان علوم کشور،

مسئول برگزاری المپیاد دانشجویی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر کشور،

محقق نمونه دانشگاه صنعتی شریف در سال 1384.بازگشت