حمیدرضا مؤمنی
نام و نام خانوادگی حمیدرضا مؤمنی
تحصیلات دکتری مهندسی برق (کنترل)، دانشگاه امپریال کالج لندن.
گروه داوری
علوم کاربردی   
علوم کاربردی   
تاریخ تولد 1334/04/03
گزیده آثار

«کنترل پایدارساز سراسری مسیر کوانتمی با حالت های تعادل چندگانه»، باهمکاری جواد شریفی، سال سوم، ش 2، مجلة کنترل، 1388،

«طراحی کنترلگر تطبیقی مقاوم برای سیستم های حرکت از راه دور»، مجلة کنترل، 1386،

«مدلسازی ماهواره رو به زمین برای کنترل وضعیت سه محوره در غیاب اطلاعات وضعیت یک محور»، با همکاری دیگران، مجلة مهندسی استقلال، دانشگاه صنعتی اصفهان، ش 2، 1381،

«نگرش تحلیلی نوین به معادلات پرداز»، با همکاری دیگران، مجلۀ مهندسی استقلال، ش 2، 1379، 

«جایگاه ابزار دقیق و دورنمای فناوری در سیستم های مدار واسط»، مجلة مهندسی برق شریف، ش 9، 1379،

«تعیین زمان سوئیچینگ رله بررسی تأثیر اغتشاش و نویز بر رفتار گذرا در کنترل دو وضعیتی مقاوم»، با همکاری دیگران، مجلۀ مهندسی استقلال، ش 2، 1378،

«روش جدید هدایت بدون خاموشی اجباری موتور برای موشک های بالستیک زمین به زمین»، با همکاری دیگران، مجلۀ مهندسی استقلال، ش 2، 1377،

«روش جدید در تعیین کردن عناصر بردار خطای ردیابی برحسب شعاع همسایگی حول رویة لغزش»، با همکاری دیگران، مجلۀ مدرس دانشگاه تربیت مدرس، ش 3، 1376،

«کنترل دو وضعیتی مقاوم»، با همکاری دیگران، مجلۀ دانشور، فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه شاهد، ش 18، 1376.

کارنامک

رییس پژوهشکده برق سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران،

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس،

معاون اجرایی گروه کنترل کمیته تحصیلات تکمیلی بخش برق دانشگاه تربیت مدرس،

قائم مقام رئیس پژوهشکده موشکی پژوهشگاه علوم و تکنولوژی دفاعی،

سرپرست گروه کنترل بخش برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس،

سرپرست بخش برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس،

دبیر کمیته فنی تکنولوژی انرژی شورای ملی انرژی ایران.بازگشت