احمد نقیب زاده
نام و نام خانوادگی احمد نقیب زاده
تحصیلات دکتری مطالعات سیاسی، دانشگاه نان تر پاریس.
گروه داوری
علوم اجتماعی   
تاریخ تولد 1332/01/01
گزیده آثار

تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل، تهران: قومس، 1390،

فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران: چالش ها، آسیب ها و راهکارها، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، 1388،

احزاب سیاسی و گروه های ذی نفوذ، تهران: قومس، 1388،

اتحادیة اروپا از آغاز تا امروز، تهران: قومس، 1383،

جامعه شناسی بی طرفی و روان شناسی در تاریخ دیپلماسی، تهران: مرکز اسناد و خدمات پژوهشی وزارت امور خارجه، 1383،

تأثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجی ایران تهران: دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه، 1381،

نقش روحانیت شیعه در انقلاب اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران، 1380،

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، تهران: سازمان سمت، 1379،

دولت رضاشاه و نظام ایلی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379،

احزاب سیاسی و عملکرد آن در جوامع امروز، تهران: دادگستر، 1378،

نظریه های کلان در روابط بین الملل، تهران: قومس، 1372،

سیاست و حکومت در اروپا، تهران: سازمان سمت، 1372. 

کارنامک

عضو هیئت علمی و مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران،

مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس،

مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها،

استاد مدعو در دانشگاه های امام صادق (ع)، امام حسین (ع)، آزاد اسلامی، تولوز فرانسه و پاریس 8 فرانسه و انستیتو مطالعات سیاسی پاریس،

داور جشنواره نقد کتاب.بازگشت