مهدی نمازی زاده
نام و نام خانوادگی مهدی نمازی زاده
تحصیلات دکتری تربیت بدنی، دانشگاه‌های یوتا و مریلند.
گروه داوری
هنر   
تاریخ تولد 1316/01/01
گزیده آثار

رشد حرکتی در طول عمر، کاتلین هی‌وود و نانسی گچل، با همکاری محمدعلی اصلانخانی و معصومه شجاعی، تهران: علم و حرکت، 1392، (ترجمه)،

رفتار حرکتی، دارلین کلوکا، با همکاری افسانه سنه و حمیدرضا طاهری، تهران: بامداد کتاب، 1383، (ترجمه)،

یادگیری حرکتی و اجرا: از اصول تا تمرین، ریچارد ای اشمیت، باهمکاری سیدمحمدکاظم واعظ‌موسوی، تهران: سازمان‌ سمت، 1376، (ترجمه)،

بیومکانیک فنون ورزشی، جیمن هی، تهران:‌ دانشگاه تهران، 1375، (ترجمه)،

تربیت بدنی عمومی، با همکاری بهمن سلحشور، تهران: نشر معارف، 1367،

«تأثیر 8 هفته تمرین هوازی بر میزان تغییرات امنتین 1، مقاومت به انسولین CRP و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند اضافه وزن و چاقی 2و1»، فصلنامۀ پزشکی و ورزشی و آمادگی جسمانی، دورۀ 1، ش 1، 1392.

کارنامک

قائم‌مقامی کمیته بسکتبال غرب آسیا،

عضویت در کمیته اجرائی کنفدارسیون بسکتبال آسیا،

عضو تیم ملی بین سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۳،

سردبیر فصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی اصفهان،

هیأت تحریریه فصلنامۀ پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی اصفهان.بازگشت