سیامک نوری
نام و نام خانوادگی سیامک نوری
تحصیلات دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس.
گروه داوری
علوم کاربردی   
تاریخ تولد 1339/01/01
گزیده آثار

مشتری مداری، تهران: ابجد، 1389،

تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی، تهران: مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه علم و صنعت، 1385،

اصول و مفاهیم مدیریت پروژه، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، 1384،

«بهبود و توسعه الگوی مدیریت ریسک پروژه در طرح¬های نیروگاهی»، با همکاری کیقبادی، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، 1388،

مشارکت در طرح های تحقیقاتی:

«کنترل برنامه ریزی مواد موردنیاز با استفاده از روش ارزش کسب شده در سیستم های چند محصوله مونتاژی»، شهریور 1387،

«سنجش عملکرد در سازمان پروژه ای»، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، فروردین 1386،

«الگوی ارزیابی و توسعه مدیران پروژه»، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، بهار 1385،

«طراحی الگوی اجرایی تولید در کلاس جهانی»، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، پاییز 1384،

Resource allocation in multi-class dynamic PERT networks with finite capacity, EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH,SaeedYaghoubi, SiamakNoori, AmirAzaron, BrianFynes, ISI, (2015), pp 879–894,.

Knowledge network creation methodology selection in project- based orgznizattions an empirical frame work, Aslib Journal of informantion management, Bourouni, Simak noori, Mostafa jafari, ISI, 2014, PP 74-93,

A note on article ‘‘Farm management optimization using chance constrained programming method’’, Computers and Electronics in Agriculture, Behnam Beheshtipour , Siamak Noori, Kamran Shahanaghi ,ISI, (2013), pp 45–46.

کارنامک

رییس، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران، 

مشاور امور تحقیقاتی و آموزشی سازمان های تولیدی و خدماتی، 

عضو هیئت تحریه مجله بین المللی صنایع و تولید،

عضو انجمن علمی مهندسی صنایع و مدیریت پروژه،

داور جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران.بازگشت