علی اصغر احمدی
نام و نام خانوادگی علی اصغر احمدی
تحصیلات دکتری روان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس
گروه داوری
علوم اجتماعی   
تاریخ تولد 1334/04/01
گزیده آثار

اختلال در خواندن و سایر مشکلات یادگیری، مارک سلیکوویتس؛ با همکاری مسعود براتیان، تهران: انجمن اولیاء و مربیان، 1393 (ترجمه)،

شخصیت موضوع تربیت، انتشارات مهدی رضایی، 1392،

روان‌شناسی روابط درون خانواده، انتشارات مهدی رضایی، 1392،

روان شناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی، انتشارات‌ امیرکبیر، 1392،

اصول تربیت، انجمن اولیاء و مربیان، 1391،

تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایران، انجمن اولیاء و مربیان، 1390،

عوامل ایجاد فشار روانی در خانواده، دان کترال، با همکاری کیومرث جهانگردی، انجمن ملی اولیاء و مربیان ایران، 1388 (ترجمه)،

نوجوان و مهارت‌های زندگی، انتشارات مهدی رضایی، 1388،

«تأثیر دین مداری بر شبکة روابط خانوادگی»، پیوند، ش 319، 1385.

روان شناسی خانواده و نقش تربیتی آن، پیوند، ش 302، 1383،

«نقش نظام آموزشی کشور در پیش گیری از آسیب های اجتماعی»، رشد آموزش علوم اجتماعی، ش 3، 1369،

جامع نگری در تنبیه و تشویق، تربیت، ش 46، 1368. 

کارنامک

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران،

رئیس ‌مراکز نظام‌ مافی و سمیه سازمان تربیتی شهرداری تهران،

مدیر تحقیقات و آموزش وزارت آموزش و پرورش، 

مدیر ‌گروه‌ روان‌شناسی دانشگاه تهران، 

معاون اداری ـ مالی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ‌دانشگاه تهران،

قائم¬مقام وزیر آموزش و پرورش در انجمن اولیاء و مربیان،

رئیس‌ مؤسسة ‌روان‌شناسی دانشگاه تهران،

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی انجمن‌های مدارس، آموزش خانواده و مشاوره اولیاء.بازگشت