اردشیر صالح پور
نام و نام خانوادگی اردشیر صالح پور
تحصیلات
گروه داوری
هنر   
تاریخ تولد 1336/01/01
گزیده آثار
کارنامک


بازگشت