ابوالقاسم اسماعیل پور
نام و نام خانوادگی ابوالقاسم اسماعیل پور
تحصیلات دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه تهران.
گروه داوری
زبان   
تاریخ تولد 1333/06/16
گزیده آثار

اسطوره آفرینش در آیین مانی، ویراست سوم، تهران: هیرمند، چ 5، ۱۳۹۳،

اسطوره، بیان نمادین، تهران: سروش، چ 3، ۱۳۹۱،

زیر آسمانه‌های نور، ویراست دوم، تهران: قطره، ۱۳۹۰،

اساطیر مصر، جی. ویو، تهران: قطره، 1389، (ترجمه)،

دانشنامه اساطیر جهان، زیر نظر رکس وارنر، تهران: اسطوره، چ 4، 1389، (ترجمه)،

ادبیات گنوسی، استوارت هالروید، تهران: اسطوره، 1388، (ترجمه)،

تا کنار درخت گیلاس (مجموعه اشعار)، تهران: اسطوره، ۱۳۸۸،

اسطوره، کنت نولز روتون، تهران: مرکز، چ 4، 1387، (ترجمه)،

سرودهای روشنایی (جستاری در شعر ایران باستان و میانه و سرودهای مانوی)، تهران: اسطوره، ۱۳۸۶،

بر سنگفرش بی بازگشت (مجموعه اشعار)، تهران: اسطوره، ۱۳۸۷،

هر دانه شن (مجموعه اشعار)، تهران: اسطوره، ۱۳۸۷،

اسطوره آفرینش در آیین مانی با گفتاری در عرفان مانوی، تهران: کاروان، چ 2، 1383،

آیین گنوسی و مانوی، ویراستار: میرچا الیاده، تهران: فکر روز، 1373. 

کارنامک

عضو هیئت علمی و مدیر گروه زبان شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران،

استاد مدعو در دانشگاه مطالعات بین‌المللی شانگهای،

رئیس مرکز ایران‌شناسی انستیتو مطالعات خاورمیانه شانگهای،

رئیس پژوهشکدۀ زبان شناسی، کتیبه‌ها و متون پژوهشگاه میراث فرهنگی،

عضو هیئت تحریریه مجله انسان‌شناسی ایران دانشگاه تهران و مجله نقد زبان های خارجی دانشگاه شهید بهشتی،

عضو انجمن ایران‌شناسی اروپا (SIE) و انجمن بین‌المللی مطالعات مانوی (IAMS)،

استاد مدعو در دانشگاه دولتی مسکو، بخش ایران شناسی.

برگزیده دو دورۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال های 1387 و 1389. بازگشت