احمدعلی حیدری
نام و نام خانوادگی احمدعلی حیدری
تحصیلات دکتری فلسفه
گروه داوری
دین   
فلسفه و روان شناسی   
تاریخ تولد 1342/04/15
گزیده آثار

شرح منظومه حکمت: در باب عدم و وجود، با همکاری سیدمحمد منافیان، تهران: دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، 1390،

دانشگاه اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1387، (همکاری در تألیف)،

ملاصدرا به روایت ما، با همکاری، تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل، 1386، (همکاری در تألیف)،

ایمان‌گروی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1384،

فلسفه ویتگنشتاین، تهران: مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها، 1384، (همکاری در تألیف)،

فلسفه و کلام، ادیان و عرفان، دبیرخانه همایش اسماء، 1384، (همکاری در تألیف)،

درآمدی نو بر منطق نمادین، تهران: دفتر نشر دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1383، (ترجمه).

جاودانگی، قم: بوستان کتاب، 1382،

«بررسی انتقادی تقریر ویلیام جیمز از شرطیه پاسکال»، با همکاری آقای خسروی، مجلۀ قبسات، ش 55، 1389،

«ابن سینا فیلسوف عقل ـ ایمان گرا»، با همکاری اکرم خلیلی، مجلۀ حکمت سینوی، ش 39، 1387،

«حل تعارضات اخلاقی بر پایه اخلاق فضیلت»، پژوهش های فلسفی ـ کلامی، ش 3، 1386، 

«ابتکارات فلسفی ملاصدرا و نقش آنها در نظریه عالم صغیر و انسان کبیر»، مجلۀ خردنامه صدرا، ش 47، 1386،

«از بداهت موجود تا بداهت وجود»، مجلۀ اندیشه دینی دانشگاه شیراز، ش 19، 1385.

کارنامک

عضو هیئت علمی گروه فلسفه و کلام دانشگاه امام صادق علیه السلام، 

استاد مدعو در دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، علامه طباطبایی و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،

رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام،

عضو گروه الهیات و فلسفه شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری،

سردبیر دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی نامه حکمت،

برگزیده جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران در سال 1389،

پژوهشگر برگزیده کنگره دین پژوهان کشور در سال 1381 و 1382،

برگزیده کتاب سال برتر دانشجویی در حوزه فلسفه و دین در سال 1383. بازگشت