بهمن نامور مطلق
نام و نام خانوادگی بهمن نامور مطلق
تحصیلات دکتری ادبیات تطبیقی
گروه داوری
ادبیات   
تاریخ تولد 1341/04/04
گزیده آثار
کارنامک


بازگشت