قباد منصوربخت
نام و نام خانوادگی قباد منصوربخت
تحصیلات
گروه داوری
تاریخ و جغرافیا   
زبان   
زبان   
تاریخ تولد 1338/10/02
گزیده آثار
کارنامک


بازگشت