محسن ایمانی
نام و نام خانوادگی محسن ایمانی
تحصیلات دکتری علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس.
گروه داوری
علوم اجتماعی   
تاریخ تولد 1336/07/06
گزیده آثار

بررسی ابعاد تربیتی و روان‌شناختی دوران عقد، تهران: انجمن اولیاء و مربیان، 1393،

چالش‌های والدین در رابطه با بی‌نظمی‌های کودکان و نوجوانان و شیوه‌های اصلاح آن، تهران: پرکاس، 1392،

چالش‌های والدین در برخورد با نافرمانی کودکان و نوجوانان و راه حل‌هایی برای آن، تهران: انجمن اولیاء و مربیان، 1391،

ارتباط با خانواده همسر، اصفهان: حدیث راه عشق، 1390،

چالش های من و پدرم: پاسخ به سؤالات نوجوانان، با همکاری فاطمه وجدانی، تهران: قطره، 1389،

کلاس اولی‌ها، تهران: انجمن اولیاء و مربیان، 1388،

خانواده در پرتو تفاهم، تهران: نشر اجا (سازمان عقیدتی سیاسی ارتش)، 1388،

درآمدی بر آسیب‌شناسی مطالعه، تهران: انجمن اولیاء و مربیان، 1388،

شیوه‌های شناخت و گزینش همسر، تهران: انجمن اولیاء و مربیان، 1388،

تربیت عقلانی، تهران: امیرکبیر، 1378.

کارنامک

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس،

رئیس و معاون اداری و مالی دانشکدة علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس،

مدیر مراکز مشاورة وزارت آموزش و پرورش، 

مدیر مراکز مشاورة سازمان انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران،

مدیر گروه علوم تربیتی و معاون پژوهشی دانشکدة علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس،

مدیر داخلی ماهنامه تربیت. بازگشت