غلامحسن تقی نتاج ملکشاه
نام و نام خانوادگی غلامحسن تقی نتاج ملکشاه
تحصیلات دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
گروه داوری
علوم اجتماعی   
تاریخ تولد 1345/04/02
گزیده آثار

حسابداری عملکرد سیستم، با همکاری دیگران، تهران: ترمه، 1393، (ترجمه)،

سرمایه، با همکاری دیگران، تهران: نوید مهر، 1391،

بهبودپذیری شرکتی، با همکاری دیگران، تهران: حساب افزار ایرانیان،1390، (ترجمه)،

راهنمای جامع تقلب و امنیت برای کارمندان بانکها، با همکاری دیگران، تهران: حساب افزار ایرانیان، 1389، (ترجمه)

اصول حسابداری 1، مرکز تالیف کتابهای درسی معاونت تربیت، تهران: آموزش و فرهنگ پاسداری سپاه، 1389،

آشنایی با بودجه و حسابداری، تهران: دانشگاه امام حسین (ع)،

«حسابداری، قدرت و دانش در دیدگاه میشل فوکو»، با همکاری محمد مهدی مومن¬زاده، مجلۀ علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، ش 74، فروردین و اردیبهشت 1387،

«بررسی تطبیقی نحوه محاسبه سود قطعی و علی الحساب بانک ها»، با همکاری آیت الله ابراهیمی، مجلۀ علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، ش 74، فروردین و اردیبهشت 1387،

«طراحی مدل کارت امتیازی متوازن در دانشگاه ها»، با همکاری سیداصغر ابن الرسول و مصطفی مولوی، مجلۀ علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، ش 74، فروردین و اردیبهشت 1387،

«رابطه گزارش کنترلهای داخلی با تصمیم گیری استفاده کنندگان»، با همکاری یحیی حساس یگانه، فصلنامۀ مطالعات حسابداری، ش 14، 1385.

کارنامک

عضو هیئت علمی، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)،

مدیر گروه حسابداری دانشگاه امام حسین (ع)،

مدرس مدعو دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت)،

مدیر عامل بانک قوامین،

عضو پیوسته انجمن علمی حسابداری،

عضو پیوسته و حسابرس خبره انجمن حسابرسی ایران.بازگشت