سیدحمید طالب زاده
نام و نام خانوادگی سیدحمید طالب زاده
تحصیلات دکتری فلسفه
گروه داوری
زبان   
تاریخ تولد 1337/06/15
گزیده آثار

مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی زبان ها و گویش های ایرانی (گذشته و حال)، تهران: دایره المعارف بزرگ اسلامی، 1393،

درآمدی بر زبان بلخی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1392،

جرعه بر خاک (یادنامه استاد دکتر یحیی ماهیار نوایی)، تهران: دایره المعارف بزرگ اسلامی، 1387،

بازشناسی منابع تاریخ باستان، تهران: سازمان سمت، 1382،

«ادبیات اندرزی در متون فارسی میانه»، مجلۀ چیستا، ش 88، 1371،

«دریا برانگیزم»، فصلنامۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، ش1، شیراز،  1365،

English for the Students of Archaeology, Fars Publication, Tehran: 2004.

Persian Roses, Fars Publication, Tehran, 2000.

Dādestān ī Dēnīg, Studia Iranica, Paris 1998.

کارنامک

مدیر گروه فرهنگ و زبان های باستانی و ایران شناسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران،

دانشیار گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران،

دبیر علمی دومین و سومین همایش بین المللی زبان ها و گویش های ایرانی،

تشکیل کارگاه های آموزشی زبان ایلامی شماره 1 و 2 با همراهی پروفسور ووتر هنکلمن، مرکز دایره-المعارف بزرگ اسلامی در سال های 1392 و 1393،

مدیر مسئول مجله پژوهش های ایران شناسی، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران،

مسئول راه اندازی گروه ایران شناسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران،

مدرس دروس رشته فرهنگ و زبان های باستانی ایران در دانشگاه شهید باهنر کرمان، 

مدرس گروه تاریخ در دانشگاه شهید بهشتی،

عضو هیات تحریریه مجلات «پژوهش های زبانی»، «زبان شناخت»، «هنر تئاتر»، «پژوهش های ایرانشناسی» و عضو تحریریه فصل نامه «خلیج فارس»،

عضو شورای عالی علمی مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی.

 بازگشت