عادل جلیلی
نام و نام خانوادگی عادل جلیلی
تحصیلات دانش آموختة دکتری اکولوژی گیاهی، دانشگاه شفیلد انگلستان.
گروه داوری
علوم خالص   
تاریخ تولد 1335/03/05
گزیده آثار

اکولوژی، تکامل و بیوجغرافیای درمنه، تهران: مؤسسة تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، 1394،

اکولوژی مانداب ها، علیرضا نقی نژاد و اصغرکامرانی، مازندران: دانشگاه مازندران ، 1393،

تجربة راهبردی در طراحی منظر و فضای سبز در ایران، با همکاری زیبا جم زاد، تهران: مؤسسة تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، 1388،

تأمین پایدار مواد لیگنوسلولزی ایران، با همکاری دیگران، تهران: مؤسسة تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، 1386.

Jalili, A. and et al., "Soil seed banks in the Arasbaran protected area of Iran and their significance for conservation management". Biological conservation 109, 425-431, 2003,

Diaz, S., Hodgson, J.G., Thompson, K., Cabido, M. Cornelissen, J,H.C., Jalili, A., and et al., "The plant traits that drive ecosystems: Evidence from three continents". Journal of vegetation science, 15: 295-304, 2004,

Jalili, A. & Jamzad, Z “Red Data Book of Iran”, A Preliminary Survey of Endemic, Rare and Endangered Plant Species in Iran. By RIFR, Tehran, 1999.

کارنامک

مسئول برنامه ریزی کمیتة کشاورزی وزارت جهاد سازندگی، 

عضو کمسیون کشاورزی شورای پژوهش های علمی کشور،

عضو کمیسیون ملی توسعة پایدار کشور،

نمایندة دائم و سفیر ایران در فائو،

بنیان گذار هفت مجلة علمی ـ پژوهشی در زمینة محیط زیست و منابع طبیعی،

رئیس مؤسسة تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور.بازگشت