سیدسعید میرمحمدصادق
نام و نام خانوادگی سیدسعید میرمحمدصادق
تحصیلات دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی
گروه داوری
تاریخ و جغرافیا   
تاریخ تولد 1348/01/01
گزیده آثار
کارنامک


بازگشت