مریم حسینی
نام و نام خانوادگی مریم حسینی
تحصیلات دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران.
گروه داوری
ادبیات   
تاریخ تولد 1341/01/02
گزیده آثار

سنایی، تهران: مؤسسه خانه کتاب، 1392،

ریشه های زن ستیزی در ادبیات کلاسیک فارسی، تهران: چشمه، 1388،

نخستین زنان صوفی، به همراه ترجمه کتاب ذکر النسوة المتعبدات سلمی، تهران: علم، 1385،

پیر پرده نشین در شرح احوال و آثار جنید بغدادی، تهران: دانشگاه الزهراء، 1380،

حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة سنایی غزنوی، تهران: نشر دانشگاهی، 1382، (تصحیح) ،

کشف الاسرار روزبهان بقلی شیرازی، تهران: سخن 1393، (تصحیح و ترجمه)،

«آرمانشهر زنان»، مجلۀ پژوهش زنان، ش 3، 1385،

«شعر زنان عارف»، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کرمان، ش 18، 1384،

«تحلیل ساختاری حکایت جدال سعدی با مدعی»، دو فصلنامۀ پژوهشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، ش3، 1383،

«شعوانه پارسا زن عارف شاعر ایرانی قرن دوم هجری»، فصلنامۀ انجمن زبان و ادبیات فارسی، ش 5، 1383، 

«زبان فاخر و لسان واجد تصوف»، فصلنامه دانشگاه تبریز، ش 183 ـ 184، 1381،

«حدیقه احیایی در شعر فارسی»، فصلنامه دانشگاه الزهراء، ش7،  1376. 

کارنامک

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء،

سردبیر نشریۀ ادبیات عرفانی علمی ـ پژوهشی دانشگاه الزهراء،

عضو هیئت تحریریه مجلات علمی ـ پژوهشی دانشگاه الزهراء و نقد ادبی و نشریات جامعه¬شناسی هنر و ادبیات دانشگاه تهران، متن پژوهی دانشگاه علامه طباطبایی و کلک خیال انگیز بیرجند،

عضو هیئت ممیزه دانشگاه الزهراء و کرسی های نظریه پردازی زبان و ادب فارسی،

داور جایزه ادبی جلال آل احمد و جایزه ادبی پروین اعتصامی،

داور جایزه کتاب سال و کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران،

داور جشنواره بین المللی فارابی،

دبیر علمی همایش کارنامه صد سال شعر زنان فارسی سرا و همایش بین المللی حکیم سنایی در دانشگاه الزهراء،

ویراستار علمی مجله علمی پژوهشی دانشگاه الزهراء و ویژه نامه های ادبی.بازگشت