سیّد حجت الحق حسینی
نام و نام خانوادگی سیّد حجت الحق حسینی
تحصیلات دکتری فیزیک، تخصّص اخترفیزیک و کیهان شناسی، دانشگاه لندن.
گروه داوری
علوم خالص   
تاریخ تولد 1350/07/24
گزیده آثار

کتابشناسی جامه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1395،

تاریخ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1394،

1001 اختراع: میراث مسلمانان در جهان ما، تهران: طلایی، 1393،

حکیم نیشابور، با همکاری اسفندیار معتمدی، تهران: مدرسه 1392،

گمانۀ پویایی در دانش¬های شناختی، تهران: مرکز ستاره شناسی تهران، 1389، (ترجمه)،

تابش¬های کیهانی، تهران: مرکز ستاره شناسی تهران، 1389،

پژوهشی در اندیشه و آثار حکیم عمر خیام نیشابوری، با همکاری اسفندیار معتمدی، تهران: نغمة زندگی، 1384،

دو رسالۀ خیّامی، تهران: اهل قلم، 1382،

دنیای ستارگان، تهران: پیدایش، 1381، (ترجمه)،

ستارگان و کهکشان ها، تهران: پیدایش، 1381، (ترجمه)،

ستارگان و سیّارات، تهران: پیدایش، 1381، (ترجمه). 

کارنامک

مشاور نجومی دفتر منطقه ای سازمان جهانی یونسکو،

مشاور نجومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران در نگارش سند راهبردی آسمان نمای تهران، گنبد مینا،

مشاور ارشد و عضو هیئت علمی مرکز ستاره شناسی تهران،

عضو هیئت علمی و شورای سردبیری ماهنامۀ تخصّصی بین المللی آسمان شب،

عضو هیئت تحریریّه و شورای برنامه ریزی فصلنامۀ تخصّصی رشد آموزش فیزیک، 

استاد گروه تخصّصی اخترفیزیک و کیهان شناسی دانشکدۀ فیزیک دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)،

سرداور و رئیس گروه علوم و فنون در معاونت کتابخانۀ ملّی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی،

مشاور علمی در گروه علوم و فنون همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند.

پژوهشگر برگزیده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، سال 1394.بازگشت