مهدی خاکیان قمی
نام و نام خانوادگی مهدی خاکیان قمی
تحصیلات دکتری فیزیک، دانشگاه تهران.
گروه داوری
علوم خالص   
تاریخ تولد 1351/02/30
گزیده آثار

راهنمای طراحی و ساخت تلسکوپ رادیویی در فرکانس های پایین، با همکاری مرجان مربوطی، تهران:  سبزان، آمه، 1392،

ماهیت کیهان، با همکاری محمدحسین پورعباس، تهران: سبزان، آمه، 1391، (ترجمه)،

نظریه‌های تاثیرگذار در علم فیزیک، با همکاری مائده فضل علیزاده، تهران: سبزان، 1392، (ترجمه)،

نظریه‌های تاثیرگذار در علم ریاضیات، با همکاری دیگران، تهران: سبزان، 1393، (ترجمه)،

نظریه‌های تاثیرگذار در علم نجوم، ترجمۀ امیرحسین فرجادنسب، تهران: سبزان، 1393، (ویراستار علمی)،

H. Hedayati, A. Anvari, M. Bahmanabadi, M. Khakian Ghomi, J. Samimi A New Simple Method for the Analysis of Extensive Air Showers, Astroparticle Physics D- 08-00133R3, 2011,

H. Hedayati, A. Anvari, M. Bahmanabadi, M. Khakian Ghomi, J. Samimi A new method for finding core location of extensive air showers, The Astrophysical Journal 727:66(7pp), 2011, February 1,

M. Khakian Ghomi, M. Bahmanabadi, H. Hedayati, F. Sheidaei, A. Anvari, J. Samimi Study of EAS inclination due to geomagnetic field by 50 TeV to 5 PeV CORSIKA simulated events, 31st International Cosmic Ray Conference (ICRC2009), 574, Lodz Poland,

M. Khakian Ghomi, S. Bayesteh, M. Bahmanabadi, H. Hedayati, F. Sheidaei, A. Anvari, J. Samimi Search for Gamma-Ray events in ALBORZ observatory data, 31st International Cosmic Ray Conference (ICRC2009), 575, Lodz Poland.

کارنامک

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

رئیس کمیتة نجوم و اخترفیزیک المپیاد دانش آموزی، باشگاه دانش پژوهان جوان، 

عضو هیئت مدیرة انجمن نجوم ایران.بازگشت