هادی خانیکی
نام و نام خانوادگی هادی خانیکی
تحصیلات دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی.
گروه داوری
علوم اجتماعی   
تاریخ تولد 1330/04/28
گزیده آثار

در جهان گفت وگو، تهران: هرمس، 1387،

گفت‌وگوی تمدنها مبانی مفهومی و نظری، با همکاری دیگران، تهران: دانشگاه تهران، 1384،

قدرت، جامعه مدنی و مطبوعات، تهران: طرح نو، 1381،

«تحول ساختار رسانه و مسئله اعتماد اجتماعی»، موسسه رحمان، آذرماه 1394،

«روزنامه‌نگاری صلح و ارزش‌های آن»، همایش ملی فرهنگ علم و فرهنگ صلح (با علی شاکر)، تهران، آبان 1394،

«بحران‌های زیست‌محیطی و ارتباطات محیط زیست»، همایش ملی جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط¬زیست، تهران، پائیز 1394،

«شهر ایرانی به مثابه زمینه ارتباطات انسانی»، مجلۀ خانه گفتمان شهر و معماری، شهریور ماه 1394،

«چگونه بر سر آب گفت‌و‌گو کنیم»، همایش ملی آب، فرهنگ و جامعه، تهران: زمستان 1393.

«ضعف جامعه مدنی و آسیب‌های ارتباطی در ایران»، مجموعه مقالات آسیب‌های اجتماعی در ایران، جلد 9، مجلۀ انجمن جامعه‌شناسی ایران، 1393،

«اندیشه پیشرفت و الگوهای ارتباطات و توسعه ملی در ایران»، سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، خرداد 1393،

«موانع فرهنگی و اجتماعی انجام نظرسنجی در ایران»، مجلۀ ایسپا، چاپ اول، 1389.

کارنامک

مدیر گروه ارتباطات دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، 1394،

مدیر گروه ارتباطات توسعه پژوهشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، 1393،

مدیرمسئول و سردبیر فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،

رئیس کمیسیون دائمی بنیاد دانشنامه‌‌نگاری ایران،

عضو شورای سیاست‌گذاری و کمیته علمی همایش جامعه و فضای مجازی،

عضو کمیته ملی ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو،

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،

سردبیر فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی مطالعات رسانه‌های نوین، دانشکده علوم ارتباطات.بازگشت