فرامرز خوش اخلاق
نام و نام خانوادگی فرامرز خوش اخلاق
تحصیلات دکتری رشتة اقلیم شناسی، دانشگاه تبریز.
گروه داوری
تاریخ و جغرافیا   
تاریخ تولد 1345/05/30
گزیده آثار

هواشناسی همدیدی ـ دینامیکی، تهران: آب و هوا، 1393،

اقلیم شناسی مناطق خشک، تهران: سازمان سمت، 1392،

مقدمه ای بر هواشناسی همدیدی و ماهواره ای، تهران: آرین زمین، 1388، (ترجمه)،

«زمین؛ سیاره ای متغیر»، با همکاری نیما فرید مجتهدی، رشد آموزش جغرافیا، ش 98، 1391،

«الگوهای همدید خشکسالی و ترسالی زمستانه در جنوب غرب ایران»، با همکاری قاسم عزیزی و مجتبی رحیمی، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ش 25، 1391،

«نگرشی بر تغییرات حداقل های مطلق دما در پهنة ایران زمین»، با همکاری ابراهیم غریبی و زلیخا شفیعی، جغرافیا و برنامه-ریزی محیطی، ش 2، 1390،

«نظریه، مفاهیم و روش ها در پژوهش آب و هوا ـ گردشگردی»، با همکاری جعفر معصوم پور، سپهر (سازمان جغرافیایی)، ش 71، 1388،

«مکان یابی نیروگاه خورشیدی با توجه به پارامترهای اقلیمی»، با همکاری غلامرضا روشن و رضا برنا، سپهر (سازمان جغرافیایی)، ش 67، 1387. 

کارنامک

عضو هیئت علمی دانشکدة جغرافیای دانشگاه تهران، 

رئیس کتابخانة دانشکدة جغرافیا دانشگاه تهران،

عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی،

مدیر پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی.

 بازگشت