محمد خوش چهره
نام و نام خانوادگی محمد خوش چهره
تحصیلات دکتری اقتصاد توسعه و برنامه ریزی، دانشگاه استراثکلاید انگلستان.
گروه داوری
علوم اجتماعی   
تاریخ تولد 1332/03/18
گزیده آثار

آینده پژوهی، تهران: دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران، 1391،

استراتژی های توسعه و مدیریت استراتژیک، تهران: دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران، 1388،

مکان یابی شهری و منطقه ای، تهران: دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران، 1381،

اقتصاد شهری منطقه ای، تهران: دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران، 1378،

برنامه¬ریزی اقتصادی، تهران: دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران، 1374،

اقتصاد توسعه، تهران: دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران، 1368.

کارنامک

معاون و عضو هیئت علمی دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران، 

عضو شورای پژوهشی دانشگاه تهران،

رئیس مؤسسة توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران،

عضو شورای پژوهشی دانشگاه تهران،

عضو شورای سیاست گذاری و پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس،

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی،

عضو هیئت امنای دانشگاه گیلان،

عضو شورای پارک و فناوری دانشگاه تربیت مدرس،

مدیرمسئول مجلة راهبرد توسعه.،

داور جایزة کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران.

 بازگشت