محسن خوش طینت نیک نیت
نام و نام خانوادگی محسن خوش طینت نیک نیت
تحصیلات دکتری حسابداری، دانشگاه تهران.
گروه داوری
علوم اجتماعی   
تاریخ تولد 1337/01/25
گزیده آثار

صورت های مالی تلفیقی از تئوری تا عمل، تهران: بازگیر، 1382،

مباحث کاربردی در حسابداری ترکیب شرکت ها، تهران: بازگیر، 1385،

«تأثیر ارائة اطلاعات حسابداری اجتماعی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران»، مجلة بررسی های حسابداری و حسابرسی، ش 37، 1383،

«هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری»، با همکاری نظام الدین رحیمیان، مجلة مطالعات حسابداری، ش6، 1383،

«حسابداری بین المللی نقش و جایگاه آن »، مجلة مطالعات حسابداری، ش 1، 1382،

«علل عدم استفاده از صورت های مالی تلفیقی در تصمیم گیری مدیران»، مجلة بررسی های حسابداری و حسابرسی، ش 34، 1382،

«نگاهی بر ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم استراتژی مدیریت»، مجلۀ دانشکدة علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، ش 1، 1382،

«اثر سود تقسیمی بر قیمت سهام شرکت ها» با همکاری محمدرضا ساربان ها، مجلة مطالعات حسابداری، ش 2، 1382،

«صورت های مالی تلفیقی و استانداردها»، مجلة حسابرس، ش 14، 1381.

کارنامک

عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی،

استاد مدعو در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه الزهراء، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه شهید چمران اهواز،

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،

کارشناس رسمی قوه قضائیه در امور حسابداری و حسابرسی،

کارشناس رسمی ارزیابی قیمت پایه سهام برخی از شرکت های واگذارشده توسط سازمان خصوصی سازی.بازگشت