بهروز دری نوگورانی
نام و نام خانوادگی بهروز دری نوگورانی
تحصیلات دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس.
گروه داوری
علوم اجتماعی   
تاریخ تولد 1335/04/31
گزیده آثار

 

تحقیق در عملیات ( ج1)، با همکاری دیگران، تهران: سازمان سمت، 1392،

مدیریت تجربه، با همکاری محمود صالحی، تهران: سرآمد، 1392،

آموزش کاربردی مدیریت، با همکاری محمدعلی آذرنیا، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1380، (ترجمه)،

مدیریت کار و زمان، دبرا الکوک، با همکاری سیداکبر میرحسنی، تهران: قدیانی، (ترجمه)، 1380،

روش های ارزشیابی آموزش، مارتا ریوز، با همکاری سیداکبر میرحسنی، تهرانی: قدیانی، (ترجمه)، 1378،

مروری بر مسایل و مدل های تحقیق در عملیات، با همکاری حسن دانایی فرد، تهران: صفار، 1377،

بهبود اثر بخشی مدیریت، کارناهان و جولین هوفمن و شرنی، با همکاری سیداکبر میرحسنی، مشهد: مرندیز، 1374، (ترجمه)،

ساختار و تشکیلات سازمان شهر تهران، مبانی و روش ها، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران: در دست چاپ،

انقلاب جهانی در پارادایم سیستم های تولید، طراحی سیستم های تولیدی پیشرفته با قابلیت پیکربندی مجدد،: در دست چاپ،

«به کارگیری الگوریتم های فرا ابتکاری در مدل یکپارچه سازی شبکه لجستیک توزیع کالا»، با همکاری دیگران، نشریه چشم¬انداز مدیریت صنعتی، ش 3، 1390، 

 

کارنامک

رئیس دانشکده علوم اداری و رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی،

عضو هیئت علمی، معاون اداری مالی و مدیر برنامه ریزی و ارزیابی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی،

رییس مؤسسه آموزش عالی ارشاد دماوند، 

رییس گروه مدیریت شورای نقد و بررسی متون، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

معاون اجرایی ـ مطالعاتی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، 

مشاور رئیس دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست دفتر ریاست دانشگاه،

عضو کار گروه ویژه مدیریت شورای تحول و شورای برنامه ریزی.بازگشت