احمدرضا رحیمی ریسه
نام و نام خانوادگی احمدرضا رحیمی ریسه
تحصیلات دکتری اسلام شناسی و فلسفه اسلامی، دانشگاه آزاد برلین.
گروه داوری
کلیات   
تاریخ تولد 1343/11/15
گزیده آثار

گنجینه های دست نویس های اسلامی در جهان، گروه مولفان، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1388،

دو مجموعه خطی از آثار کلامی، فلسفی فقهی ابن ابی جمهور احسائی، تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، برلین: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد برلین، 1387،

«نسخه خطی و فهرست نگاری آن در ایران: مجموعه مقالات و جستارها به پاس زحمات سی ساله فرانسیس ریشار»، تهران: مرکز نشر میراث مکتوب، 1384.

کارنامک

دبیربخش نسخه برگردان در مرکز پژوهشی میراث مکتوب،

بنیادگذار، مدیرمسئول و سرویراستار در موسسه فهرستگان،

مدیر علمی پژوهشی و سرویراستار در موسسه نشرحدیث،

سردبیر فصلنامه تخصصی نقد کتاب ایران و اسلام.بازگشت