علی رواقی
نام و نام خانوادگی علی رواقی
تحصیلات دکتری ادبیات فارسی، دانشگاه تهران.
گروه داوری
زبان   
تاریخ تولد 1320/09/08
گزیده آثار

زبان فارسی افغانستان (دری)، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1392،

فرهنگ شاهنامه، تهران: فرهنگستان هنر، 2ج، 1390،

فرهنگ پسوند در زبان فارسی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1388،

ترجمه‌ای فارسی از قرآن مجید، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1386،

تکملة الاصناف (فرهنگ عربی به فارسی)، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 2ج، 1385،

دیوان حافظ، تهران: زرین و سیمین، 1383،

قرآن کریم (برگردانی کهن از قرآن کریم)، تهران: فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، 1383،

زبان فارسی فرارودی [تاجیکی]، تهران: نشر هرمس، 1383،

ترجمه سوره مائده، تهران: میراث مکتوب، 1383،

لغت شاهنامه، با همکاری دکتر توفیق سبحانی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1382،

ذیل فرهنگ‌ها‌ی فارسی، تهران: نشر هرمس، 1381،

داستان‌ها‌‌‌ی شاهنامه فردوسی، تهران: سروش ـ نگار، 1372،

قرآن قدس (دو مجلد)، تهران: مؤسسة فرهنگی شهید محمد رواقی، 1364.

کارنامک

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران،

پژوهشگر میراث و متون،

عضو پیوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسی،

عضو گروه علمی شاهنامة فردوسی به سرپرستی مجتبی مینوی،

تأسیس مؤسسة فرهنگی شهید محمد رواقی و فعالیت در حوزة زبان فارسی،

برگزیده هفدهمین دورۀ جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران، 1390،

شایسته تقدیر بیست و هشتمین دورۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، 1389،

چهره ماندگار زبان و ادب فارسی.بازگشت