مجتبی زروانی
نام و نام خانوادگی مجتبی زروانی
تحصیلات دکتری ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه تهران.
گروه داوری
دین   
تاریخ تولد 1336/03/02
گزیده آثار

«بررسی تطبیقی خاستگاه و غایت رنج در آموزه های بودا و عهدین»، مجلۀ فلسفه، کلام و عرفان، 1390،

«اسلام و سه پارادایم دینداری»، مجلۀ عصر ما، 1389،

«مقاله حمایت»، مجلۀ دانشنامة جهان اسلام، 1389،

«مقاله البراهمه فی کتب المسلمین»، مجلۀ نصوص معاصره، 1387،

«پرگنه»، دانشنامة جهان اسلام، ج 7، 1382 (ترجمه)،

«یونگ و دین»، مجلة دانشکدة علوم انسانی، 1384،

«خلوت در تصوف»، مجلۀ مطالعات عرفانی، 1384،

«تنوخ»، دانشنامه جهان اسلام، ج 8 ، 1383 (ترجمه)،

«تمنه»، دانشنامه جهان اسلام، ج 8، 1383 (ترجمه)، 

«تحریر»، دانشنامه جهان اسلام، ج 8، 1383 (ترجمه)،

«براهمه در آثار متکلمان مسلمان»، مجلۀ مطالعات اسلامی، 1382،

«مقدمه ای بر نظام دینی وداها»، مجلۀ مقالات و بررسی ها، ش 61، 1376.

کارنامک

عضو هیئت علمی دانشکدة الهیات دانشگاه تهران،

مدیر گروه ادیان دانشکدة الهیات دانشگاه تهران،

معاون پژوهشی دانشکدة الهیات دانشگاه تهران،

معاون اداری و مالی دانشکدة الهیات دانشگاه تهران،

داور جایزة کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران،

سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکدة الهیات دانشگاه تهران.بازگشت