بهزاد سالکی
نام و نام خانوادگی بهزاد سالکی
تحصیلات دکتری ادیان و عرفان، دانشگاه تهران.
گروه داوری
دین   
تاریخ تولد 1325/01/10
گزیده آثار

یهودیت: بررسی تاریخی، تهران: مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1387، (ترجمه)،

تاریخ خداباوری: ۴۰۰۰ سال جستجوی یهودیت، مسیحیت و اسلام، با همکاری بهاء الدین خرمشاهی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1385، (ترجمه)،

بعد پنجم، کاوش در قلمرو روحانی، تهران: قصیده سرا، ۱۳۸۲،(ترجمه)،

شیوة زندگی هندو، اصفهان: ماکان، ۱۳۸۲، (ویراستار)،

دین شناسی تطبیقی، تهران: سمت، ۱۳۸۱، (ویراستار)،

فلسفة تاریخ، مجموعة مقالات از دایره المعارف فلسفه، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1375،

تفکر دینی در قرن بیستم، تهران: امیرکبیر، 1375، (ترجمه)،

فلسفة دین، تهران: بین‌المللی الهدی، 1371، (ترجمه)،

مقدس و نامقدس: ماهیت دین، تهران: علمی و فرهنگی، (ترجمه)،

«عرفان دیونوسیوس: سلب گرایی و استعلاء»، با همکاری معصومه کبیری طامه، پژوهشنامة ادیان، ش 10، 1390،

«الهیات فمینیستی، آن لادس»، ترجمه با همکاری اکرم مشهدی، اطلاعات حکمت و معرفت، ش 37، 1388.

کارنامک

عضو هیئت علمی بازنشستة موسسة پژوهشی حکمت و فلسفه ایران،

مسئول و سرپرست کتابخانة مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفه ایران،

کتابدار کتابخانه های دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران و مرکز خدمات کتابداری.بازگشت