محمد سعیدی مهر
نام و نام خانوادگی محمد سعیدی مهر
تحصیلات دکتری فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس.
گروه داوری
دین   
فلسفه و روان شناسی   
تاریخ تولد 1342/04/23
گزیده آثار

کلام 2، تهران: سازمان سمت، 1394،

ضرورت، دلالت و جهان های ممکن، تهران: علمی و فرهنگی، 1394،

گوتلوب فرگه، تهران: علمی و فرهنگی، 1388،

کارل پوپر، تهران: رویش نو، 1386،

مبانی فلسفه دین، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی، قم: بوستان کتاب، 1383،

جستارهایی در کلام جدید، قم: سازمان سمت و معاونت پژوهشی دانشگاه قم، 1381،

نگرشهای نوین در فلسفه، قم: دانشگاه قم و مؤسسه فرهنگی طه، 1380،

معارف اسلامی، تهران: معارف، 1379،

شرح جلد هشتم اسفار (2 ج)، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1379،

آموزش کلام اسلامی(2 ج)، قم: مؤسسه فرهنگی طه، 1378،

فلسفه دین؛ خدا، اختیار و شر، قم: مؤسسه فرهنگی طه، 1376،

علم پیشین الهی و اختیار انسان، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1375،

«نظریه بساطت ذات الهی: برخورد دو پارادایم فلسفی»، مجلۀ پژوهشهای فلسفی کلامی، ش 3 ـ 4، 1386،

«ابن سینا و مسأله اتحاد عاقل با معقول؛ یک معمای تاریخی»، فصلنامۀ انجمن معارف اسلامی، ش 2، 1385.

کارنامک

عضو هیئت علمی گروه فلسفه در دانشگاه تربیت مدرس،

معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس،

مدیر گروه مباحث پایه معاونت اندیشه اسلامی، مرکز تحقیقات استراتژیک،

مدیر گروه منطق مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی،

مدیر گروه فلسفه دین و الهیات پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی و دانشگاه تربیت مدرس،

استاد مدعو دانشگاه های مفید، امام صادق (علیه السلام)، علامه طباطبایی، تهران، تربیت مدرس قم و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)،

برگزیده جشنواره کتاب سال دانشجویی در سال ١٣٧۵.بازگشت