صابر شعری آناقیز
نام و نام خانوادگی صابر شعری آناقیز
تحصیلات دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
گروه داوری
علوم اجتماعی   
تاریخ تولد 1332/12/06
گزیده آثار

«کفایت افشای معاملات با اشخاص وابسته»، مجلۀ مطالعات حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، ش 37، 1392،

«شناسایی انگیزه های معاملات با اشخاص وابسته»، مجلۀ مطالعات حسابداری دانشگاه الزهراء، ش6، 1391،

«تأثیر اطلاعات حسابداری در دورة سقوط بازار سهام بر بازدهی سهام شرکت ها»، مجلۀ مطالعات تجربی حسابداری دانشگاه الزهرا، ش 4، 1391،

«بررسی ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام»، مجلۀ مطالعات تجربی حسابداری دانشگاه الزهراء، ش 2، 1390،

«توان اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی»، مجلۀ مطالعات حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، ش 26، 1389،

«نقش کیفیت حسابرس و اتکاءپذیری دارایی ها در ارزیابی حقوق صاحبان»، مجلۀ مطالعات حسابداری   دانشگاه علامه طباطبائی، ش 20، 1386،                

«رابطه درصد اعضاء غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره و سرمایه گذاران نهادی با پیش بینی سود شرکت ها»، مجلۀ مطالعات حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، ش 17، 1386،

«نحوة اجرای هزینه یابی در مبنای فعالیت (ABC) در صنعت بانکداری»، مجلۀ دانش حسابرسی، ش 21، 1385،

«ارزیابی ساختارهای نظارتی بر شرکت های لیزینگ و تدوین ساختار مطلوب در چارچوب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی»، دومین همایش صنعت لیزینگ؛ مجلۀ پژوهشکدة پولی و بانکی، اسفند 1385،

«نقش اطلاعات بنیادی حسابداری در پیش بینی بازده سهام»، مجلۀ مطالعات حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، ش 8، 1383،

Accounting Variables, Market Variables and Stock Return in Emerging Markets: Case of Iran Social Science Research Net Work (SSRN) Nov, 2006.

کارنامک

مدیر گروه و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی،

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکدة مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی،

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علوم دریایی نوشهر،

مشاور مالی و اداری و عضو هیئت مدیرة شرکت صنعتی کاوه.بازگشت