منصور صفت گل
نام و نام خانوادگی منصور صفت گل
تحصیلات دکتری تاریخ، دانشگاه تهران.
گروه داوری
تاریخ و جغرافیا   
تاریخ تولد 1340/02/03
گزیده آثار

فراز و فرود صفویان، تهران: کانون اندیشه جوان، 1388،

محمد قاضی وفا کرمینگی، تحفه الخانی یا تاریخ رحیم خانی، دانشگاه مطالعات خارجی توکیو (ژاپن) 2015، (تصحیح)،

اعتراف نامه روزنامۀ خاطرات ابکر (علی اکبر) ارمنی از جدید الاسلامان عهد شاه سلطان سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی، تهران، 1388، (تصحیح)،

قم در قحطی بزرگ 1288 قمری، جان گرنی و منصور صفت گل، قم: کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی، 1387، 

تاریخ نویسی در روزگار فرمانروایی شاه عباس صفوی اندیشه گرته برداری و مشروعیت در متون صفوی، تهران: دانشگاه تهران، 1387 (ترجمه)،

شجرۀالملوک: تاریخ منظوم سیستان، سرودۀ صبوری،ناصح و ظهیر، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب،1386،(تصحیح)،

پژوهشی دربارة مکتوبات تاریخی فارسی ایران و ماوراء النهر: صفویان، اوزبکان و امارت بخارا، مؤسسة مطالعات زبان ها و فرهنگ های آسیا و افریقا؛ دانشگاه مطالعات خارجی توکیو ژاپن، 1385،

مرآت واردات: تاریخ سقوط صفویان و پیامدهای آن و فرمانروایی ملک محمود سیستانی، تألیف محمد شفیع طهرانی، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1383، (تصحیح)

ساختار نهاد و اندیشه های دینی در ایران عصر صفوی، تهران: رسا، 1381، 

برآمدن و فرمانروایی تیمور، تهران: موسسه خدماتی فرهنگی رسا، 1377، (ترجمه)،

گروه آموزشی تاریخ دانشگاه تهران، تاریخچه، برنامه ها و استادان، تهران: دانشگاه تهران، 1387، 

«فردوس التواریخ»، دانشنامة زبان و ادب فارسی، 1391،

«عالم آرای صفوی»، دانشنامة زبان و ادب فارسی، 1391،

«مکتب تاریخ نویسی ملوک نیمروز، روش و بینش در متون تاریخی سیستان»، نشریۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1386.

کارنامک

استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران،

سردبیر مجلۀ پژوهش های علوم تاریخی (دانشگاه تهران) 

عضو هیأت تحریریه نشریه International Journal of Asian Studies, Cambridge University Press

عضو هیأت تحریریه نشریه Der Islam, (Germany)

عضو گروه نویسندگان مجموعة Abstracta Iranica: Paris, France برای تاریخ ایران از قرن دهم تا سیزدهم قمری.بازگشت