بهلول علیجانی
نام و نام خانوادگی بهلول علیجانی
تحصیلات دکتری اقلیم شناسی (سینوپتیک)، دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا.
گروه داوری
تاریخ و جغرافیا   
تاریخ تولد 1325/06/02
گزیده آثار

فرهنگ واژگان مخاطرات محیطی، تهران: دانشگاه خوارزمی، 1392، (سرویراستار)،

اقلیم شناسی سینوپتیک، تهران: سازمان سمت، 1381،

آب و هوای ایران، تهران: دانشگاه پیام نور، 1374،

آب و هوای کرة زمین: جلد دوم  منطقه برون حاره، تهران: سازمان سمت، 1373، (ترجمه)،

درآمدی بر روش ها و فنون میدانی جغرافیا، تهران: سازمان سمت، 1371، (ترجمه)،

مبانی آب و هواشناسی، با همکاری محمدرضا کاویانی، تهران: سازمان سمت، 1371،

اصول عکس های هوایی، تهران: دانشگاه پیام نور، 1370، 

مبارزه با بیابان زایی در چین، تهران: وزارت کشاورزی، 1368، (ترجمه)،

 - Middle Eeast and Arid Asia  1998. Co-authored with O. Pilifosova and U.N. Safriel,  in: Watson, R.T., Zinyovera, M.C. and Moss, R.H. (eds), The regional impacts of climate change : assessment of vulnerability, pp. 231- 252, WMO., Cambridge University Press, Cambridge.

کارنامک

عضو هیئت علمی و مدیر گروه جغرافیای دانشگاه خوارزمی،

استاد، مدیر و پژوهشگر نمونة دانشگاه خوارزمی،

برگزیده یازدهمین دورة جایزة کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1373،

دریافت لوح سپاس از وزیر فرهنگ و آموزش عالی برای شرکت فعال و ارائة مقاله در سمینار جغرافیایی جهان‌بینی سیاست و محیط،

داور جایزة کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران.بازگشت