محسن برزگر
نام و نام خانوادگی محسن برزگر
تحصیلات دکتری تخصصی شیمی تجزیه دستگاهی، دانشگاه تربیت مدرس.
گروه داوری
علوم کاربردی   
تاریخ تولد 1347/08/01
گزیده آثار

کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا، ترجمه: با همکاری: نسترن حکمی، یدالله یمینی، تهران: اندیشمند؛ شیمیایی بهان، 1387،

«فعالیت آنتی اکسیدانی ترکیبات فنولیک تفاله انگور»، با همکاری دیگران، مجلة علوم و صنایع غذایی ایران، ش 5، 1387،

«تأثیر تنش کم آبی، ازدیاد دی‌اکسید کربن و اشعة ماورای بنفش بر صفات کیفی برگ پرچم گندم دوروم»، با همکاری دیگران، مجلة علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، ش 45، 1387،

«تغییرات قندها و اسیدهای آلی در حین رشد و انبارمانی و اثر آن بر ماندگاری، خصوصیات کیفی و عارضه قهوه ای شدن داخلی میوه در 2 رقم گلابی آسیایی»، با همکاری دیگران، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، ش 45، 1387،

«بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس گیاه آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) در روغن سویا»، با همکاری دیگران، فصلنامة گیاهان دارویی، ش 28، 1387،

«تأثیر زمان و دمای آبگیری بر خصوصیات کیفی خرمای رقم برحی در مرحلة رطب»، با همکاری دیگران، مجلۀ پژوهش و سازندگی، ش 79، 1387.

کارنامک

مدیر گروه و عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس،

مدیر آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه های دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس،

عضو کمیتة ایمنی، نانو تکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس،

عضو هیئت ممیزة تخصصی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس،

عضو هیئت تحریریة مجلة علوم و صنایع غذایی ایران،

عضو انجمن های صنایع غذایی، شیمی و گیاهان دارویی ایران،

عضو قطب علمی مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی.بازگشت