سیّد حسین حسینی
نام و نام خانوادگی سیّد حسین حسینی
تحصیلات دکتری انگل شناسی، دانشگاه تهران.
گروه داوری
علوم کاربردی   
تاریخ تولد 1338/11/17
گزیده آثار

انگل شناسی (کرم های گرد و پهن)، تهران: دانشگاه تهران، 1389،

عفونت‌های انگلی در دام‌های اهلی، تهران: دانشگاه تهران، 1382، (ترجمه)،

سندرم مهاجرت احشایی انسان، تهران: دانشگاه تهران، 1371،

«سندروم مهاجرت احشایی نوزاد آسکاریس ها (VLM)»، انتشارات دوره های تخصصی دانشکدة دامپزشکی، ش 14، 1378،

«مطالعه اپیدمیولوژی فاسیولوزیس در استان کرمانشاه»، با همکاری دیگران، مجله دانشکده دامپزشکی، ش 59، 1383،

Seyed Hosein Hoseini, Arash Amin Pour, Parviz Shayan, Morphological characteristics of Echinococcus granulosus derived from buffalo in Iran, PARASITOLOGY, 139, 1, 2012,

Seyed Hosein Hoseini, Behnam Mashgi, somaye kord afshar , mohamad reza yosefi , Comparison of Electrophoretic Patterns of larval stages of Taeniidae and Determination of Specific Antigens of Hydatid cyst, Global Veterinaria, 64, 6, 2010,

Seyed Hosein Hoseini, Mohammad JELOUKHANI, Ali Reza Bahonar, Ali Eslami, CATTLE FASCIOLIASIS IN GILAN PROVINCE, IRAN, international journal of veterinary research, 4, 1, 2010,

 

کارنامک

رئیس و معاون امور دانشجویی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،

معاون آموزشی دانشگاه تهران،

عضو کمیته تخصصی گسترش کشاورزی دامپزشکی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،

عضو هیئت ممیزه دانشگاه تهران،

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی و دبیر شورای گسترش،

داور جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران.بازگشت