غلامرضا درخشان دیلمی
نام و نام خانوادگی غلامرضا درخشان دیلمی
تحصیلات دکتری پزشکی، دانشگاه مشهد.
گروه داوری
علوم کاربردی   
تاریخ تولد 1330/01/01
گزیده آثار

بیماری های دستگاه تنفس: دنیس کاسپرهوسر و همکاران، سالومه سادات صالحی، تهران: کتاب ارجمند، 1394، (زیرنظر)،

بیماریهای دستگاه تنفس: دنیس کاسپرهوسر و همکاران، سالومه سادات صالحی، تهران: کتاب ارجمند، 1394، (زیرنظر)،

مبانی طب داخلی: بیماری های دستگاه تنفس تالیف اندرئولی و کارپنتر، با همکاری دیگران، تهران: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند، 1389، (ترجمه)،

ریه: سسیل 2007 و هاریسون 2005، به همراه سوالات، محمد آیتی فیروزآبادی، تهران: اندیشه رفیع، 1387، (زیرنظر)،

بیماری های دستگاه تنفس و مراقبت های ویژه، باهمکاری محسن ارجمند تهران: نسل فردا، 1383، (ترجمه)،

تشخیص طبی: فریدمن، هنری هارولد، گلبرگ طریقت صابر، شبنم زارعی، تهران: تیمورزاده، طیب، 1380، (زیرنظر).

کارنامک

دانشیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران،

رئیس بخش ریه بیمارستان امام خمینی،

موسس اولین رشته فوق تخصصی ریه در ایران.بازگشت