محمدعلی راد
نام و نام خانوادگی محمدعلی راد
تحصیلات دکتری دامپزشکی (DVM)، دانشگاۀ تهران و دکتری تخصصی (DVSC).
گروه داوری
علوم کاربردی   
تاریخ تولد 1322/08/02
گزیده آثار

نکته های کلیدی طب داخلی دام های کوچک، استانلی آی. رابین، آنتونی پی. کار و همکاران، با همکاری دیگران، تهران: دانشگاه تهران، 1393، (ترجمه و ویراستاری)،

بیماری های گوش دام های کوچک. لویی .ان . گوتهلف و همکاران، با همکاری دیگران، تهران: دانشگاه تهران، 1383، (ترجمه و ویراستاری)، 

بیماری های حیات وحش ـ پریمات ها (پستانداران عالی)، با همکاری عسگر زینالی و پرویز تاجیک، تهران: دنیای اندیشه،  1381، 

اصول طب داخلی دامپزشکی: دام های کوچک، (2 ج)، استیفن اتینجر، ترجمه گروه مترجمان، سمنان: دانشگاه سمنان، 1378 (ویراستاری و نظارت)،

یافته های نوین در بیماری های مشترک انسان و دام، ویلیام کلارک و همکاران، ترجمه با همکاری فرید فیروزبخش و کوروش همت، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1378 (ترجمه)،

بیماری های پوست دام های کوچک، مولر و همکاران، ترجمه با همکاری دیگران، تهران: دانشگاه تهران، 1376 (ترجمه)،

بیماری های مشترک انسان و دام، تهران: دانشگاه تهران، 1368،

رادیولوژی دامپزشکی، با همکاری جهانگیر بهارمست و عباس وشگینی، تهران: دانشگاه تهران، 1356،

بیماری های درونی دام های کوچک، با همکاری محمد سنجر، تهران: چاپخانه میهن، 1352.

کارنامک

عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،

رییس دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه تهران،

رییس مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 

رییس بیمارستان دام های کوچک دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه تهران،

معاون دفاعی و مدیرکل ایثارگران دانشگاه تهران، 

معاون تحصیلات تکمیلی دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه تهران،

مشاور رئیس دانشگاه و دبیر هیئت رئیسۀ دانشگاه تهران، 

راه اندازی دانشکده های دامپزشکی دانشگاه های کرمان، مشهد و شهرکرد،

برگزیده بیست و سوم جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، 1379.بازگشت